U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 16 april 2012 - 02-05-2012

Beter laat dan nooit.

Een overdosis aan snot, kriebelingen in de keel, een bonkende kop,prikkende ogen en een draaierig gevoel weerhielden me om deze keer het maandelijks spektakel in de raadszaal live mee te maken. Toch willen we u niet onthouden van een kort overzicht van de agenda en de belangrijkste gebeurtenissen op de gemeenteraadszitting van april.

De notulen van de vorige gemeenteraad :

Het bleef naar het schijnt stil.

Money, money, money :

Bij de echte start bogen de raadsleden zich over de goedkeuring van een aantal budgetwijzigingen, dit zowel wat betreft het exploitatie- als het investeringsbudget. De wijzigingen in het investeringsbudget (vroeger buitengewone dienst) hadden onder meer betrekking op :
De afrekening ruilverkaveling Merksplas
Bruggetje over de ringvaart van Merksplas-Kolonie
Verwarming en snipperwand voor de gemeentelijke basischool Qworzo
Camerabewaking voor het gemeenschapscentrum de Marc/kt
Overkapping van de petanquevelden Kern Lindedijk
Leaderproject Carons Hofke (zie verder)
Studiekosten aanbouw bij Kinderclub de SpetterJef Schoofs (GROEN!) vroeg zich af of die camerabewaking aan het gemeenschapscentrum wel echt nodig is. De burgemeester verwees in zijn antwoord naar de camera's die reeds aan het sportcentrum hangen en die al een paar keer gezorgd hebben dat daders van vandalisme opgespoord konden worden. Na twee keer was het bedrag van de camera's al terugverdiend. De camera's komen er vooral preventief en men hoopt hiermee onder andere de regelmatige inbraken in de gemeenteschool Qworzo, een halt mee toe te roepen
De wijzigingen werden meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

De kolonie :Nadat in een eerste fase voor de restauratie van de kapel en de grote boerderij een ontwerper was aangeduid die moest zorgen voor een dossier voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Europese subsidies) , het opmaken van een masterplan (Vlaamse subsidies) en een renovatiedossier wordt er nu overgegaan naar een tweede fase. Hierin wordt er goedkeuring gegeven aan de architectuuropdracht voor de restauratie van het dak van de kapel (met de lichtstraat) alsook voor de gevelrestauratie van het woonstalhuis en de open schuren van de grote boerderij.'C'-ultuur :

Vervolgens werden er op advies van de cultuurraad in totaal 34 verenigingen, over verschillende categorieën, erkend. Deze verenigingen kunnen in de toekomst rekenen op subsidies, logistieke steun en kunnen tegen lagere prijzen terecht binnen de gemeentelijke infrastructuur.

Naar de kermis :

Zelfs een kermis dient in goede banen te worden geleid, daartoe werd er een gemeentelijk reglement opgesteld dat onder meer in een aantal maatregelen inzake de veiligheid voorziet, maar ook de voorwaarden tot het bekomen of beëindigen van een standplaats worden erin geregeld.

Naar de pomp :

Ook het gemeentelijk wagenpark rijdt niet op water en moet dus van de nodige hoeveelheid brandstof worden voorzien. Er zal daarom voor de dienstjaren 2012-2012 en 2014 uitgekeken worden naar een leverancier. Daartoe werden op de gemeenteraad de lastvoorwaarden, de kostenraming en de wijze van gunnen goedgekeurd.

Naar Carons Hofke :In het kader van het leaderproject (Europese subsidies inzake projecten voor plattelandsontwikkeling) werden een aantal deelprojecten ingediend voor Carons Hofke waarvoor een bouwvergunning nodig is. Er dient hiervoor een ontwerper te worden aangesteld die zal zorgen voor de opmaak van het bouwvergunningsdossier. De desbetreffende projecten behelzen onder andere het herstel van de voorbouw van Villa Ter Borcht (Heemkring), de afbraak van een aantal oude hokjes en schuurtjes en de nieuwbouw van een loods voor het gebruik door de groendienst en de heemkring als depot, alsook de aanleg van een knuppelpad met kijkplatform (waar Goorloop in de Mark uitmondt). Het is trouwens de heemkring die een belangrijke rol speelde in het ganse dossier.Vergaderen, vergaderen, vergaderen :

Dan volgde traditioneel weer de goedkeuring van een hele resem agenda's van algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen. Deze keer van IOK, IOK afvalbeheer, De Ark, Iveg (waarvan de gemeente na de overdracht van AGEM aandeelhouder is geworden), Bouwmaatschappij De Noorderkempen en tenslotte de Kempische Heerd.

De rondvraag :Hans Geerts (CD&V) wou in het kader van de recente heisa over de stijging van de gasprijzen, tussen enerzijds de leveranciers en minister Vande Lanotte anderzijds weten of ook EBEM de prijsstijgingen van de grote jongens zou volgen. De burgemeester ontkende dit en sprak dus het artikel tegen, dat te lezen was in de Standaard. Hij drukte wel de hoop uit dat de prijzen snel terug vrij gegeven zouden worden. Immers indien EBEM het gas duurder moet aankopen maar dat niet kan doorrekenen aan zijn klanten heeft dat uiteraard gevolgen voor het financieel resultaat van EBEM zelf. Nog even meegeven dat dit zich afspeelde voor bekend werd dat electrabel en co hun staart zouden intrekken.

Jef Schoofs (GROEN!) had nog vraagje over de inventaris die de gemeente heeft opgemaakt van de weekendverblijven. Karel Lenaerts (ex-schepen van ruimtelijke ordening) antwoordde dat het gaat over een proefinventaris, waarbij de weekendverblijven zullen ingedeeld worden in clusters. Per cluster zal men dan gaan bekijken wat het scenario voor de toekomst zal zijn. Dat kan gaan van behouden tot een uitdoofscenario. Normaal moeten alle gemeenten op 1 mei een inventaris klaar hebben van alle weekendverblijven op hun grondgebied. Merksplas gaat pas na evaluatie van de proefinventaris een definitieve versie bezorgen aan de provincie.

Ik veronderstel dat vervolgens het publiek door de burgemeester bedankt werd voor zijn aanwezigheid, en dat de raadsleden bij het buitengaan uit de mond van een prominent lid van de persmeute (indien aanwezig) een goedenavond toegewenst kregen.

J.G.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.