U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 mei 2012 - 27-05-2012

Bert de Kusser moest een spreekbeurt geven over s.....uele opvoeding, maar zag dat niet echt zitten, veel liever had hij dit gedaan over voetbal of katten. Enigszins verlegen poogde hij er toch aan te beginnen. Gelukkig had hij een vriendinnetje dat nogal goed op de hoogte bleek van alle aspecten van het aangesneden onderwerp, en die hem geweldig had geholpen bij de voorbereiding ervan. Al vlug week hij af van de voorbereide tekst en wijdde hij, zijn verlegenheid achterlatend, uit over de belevenissen met zijn meisje. Onbewust zo de verschillende onderwerpen aanhalend.

Oeps verkeerd verslag. Maandagavond samen met mijn dochter naar een grappige toneelvoorstelling rond seksuele opvoeding voor kinderen uit het 5de leerjaar geweest. Persoonlijk niet echt veel bijgeleerd, maar me wel de vraag gesteld over wat er eigenlijk gebeurd zou zijn met al die dia's, bloemetjes en bijtjes en zo, die vele jaren trouwe, maar enigszins saaie dienst hebben gedaan bij de opvoeding van de opgroeiende en ontdekkende jeugd? Waarschijnlijk liggen ze in één of andere doos te vergelen, de naakte mannelijke en vrouwelijke onderdelen bedekt onder een steeds dikker wordend, zedig laagje stof.
Daarna een spurtje naar huis om me vervolgens naar het gemeentehuis te begeven. 10 minuten te laat, te midden van een interpellatie van Jef Schoofs en Werner Van Baekel in verband met de sporthal (excuseer mij daarvoor heren) , strompelde ik de raadszaal binnen. Tevergeefs uitkijkend naar een vrije stoel moest ik me uiteindelijk tevreden stellen met een staanplaats, daarbij wel handig gebruik makend van de verwarming als steun bij het nemen van de ten uwen diensten gemaakte notities.(chic he)

Annelies Verheyen (CD&V) was ondertussen reeds voorstemmer geworden. De schepenplaatsjes van de Heren Dielis en Govers (Leefbaar) bleven onbezet.

De notulen van de vorige gemeenteraad :

Het bleef naar het schijnt stil.

GAS :Nadat er advies werd gevraagd over de rekening 2011 van de Kerkfabriek Sint Willibrordus Merksplas , werd er ongetwijfeld snel overgegaan naar de behandeling van de twee volgende punten die betrekking hadden op de verdere uitwerking van het GAS of de gemeentelijk administratieve sanctie. Zoals in vorige verslagen reeds meegegeven gaat het om de beteugeling van allerlei "kleine" vormen van overlast door de gemeente zelf via het opleggen van boetes. Om duidelijke afspraken te maken welke overtredingen door het parket en welke door de gemeente via de sanctionerende ambtenaar zullen worden aangepakt is er een protocol afgesloten. Dit protocol tussen het Parket Turnhout en de gemeente Merksplas lag ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Zoals eveneens in vorige verslagen aangegeven zal Merksplas in deze nauw samenwerken met en gebruik maken van de dienst GAS van de stad Turnhout. Koken kost geld, dus zal Merksplas jaarlijks haar bijdrage moeten leveren in de uitgaven en investeringen van deze dienst, dit in verhouding tot het aantal opgelegde boetes.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg zich af hoe dit alles in de praktijk zou gaan verlopen. Dat bleek vrij eenvoudig te zijn volgens de burgemeester. Het opgestelde PV wordt in plaats van naar het parket naar de betrokken ambtenaar gestuurd, die er vervolgens zijn licht laat over schijnen en een boete kan opleggen.

Subsidies, een wijziging :

Weer moeten we even verwijzen naar een vorige gemeenteraad, deze keer naar de vergadering van februari. Toen werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Kempisch Landschap in het kader van INTERREG IV een Europees subsidie programma dat voor Merksplas betrekking heeft op de restauratie van de grote boerderij en de kapel op de kolonie. Omdat er een aantal kleine wijzigingen waren aangebracht diende er een nieuwe goedkeuring te worden gegeven.Een nieuwe bewoner :

Tom Leunen verlaat na jaren zijn vaste stek op Spelewei. Een nieuwe bewoner staat echter al klaar. Daartoe werd de 'overeenkomst recht van bewoning Spelewei' goedgekeurd.

Miserie, miserie :

Wie al zelf een huis heeft laten bouwen weet het wel, nooit verloopt het helemaal perfect en hier en daar blijven er toch (hopelijk kleinere) onvolmaaktheden. Bij de nieuwe sporthal is dat niet anders, integendeel. Een hele waslijst van mankementen werd opgesteld wat leidde tot een geschil tussen de gemeente en de aannemer (Nys-Driesen). Uiteindelijk is er nu een dading opgesteld waarbij de overgebleven problemen gecompenseerd worden via een financiële vergoeding die de aannemer aan de gemeente zal moeten betalen.Werner Van Baekel (CD&V), lid van de raad van bestuur van het AGB Sport (autonoom gemeentebedrijf en eigenaar van de sporthal), was zich een hoedje geschrokken van de lange lijst van zaken die niet in orde bleken te zijn. Hij toonde zich dan ook verwonderd over het beperkte budget (63.525 euro) dat uiteindelijk in de dading is opgenomen. Hij had gedacht dat de afrekening heel wat hoger zou uitkomen tenzij er binnen afzienbare tijd een hele boel opgelost zou kunnen worden. Hij vond het ook belangrijk om als lid van de RvB het hele verloop te kunnen blijven volgen en op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. Echter noch via de vergaderingen van de RvB in mei en november 2011, noch via de verslagen van het directiecommittee was hij de gewenste informatie, over bijvoorbeeld de mankementen die hangende bleven, te weten gekomen. En nu plots kwam daar die dading uit de lucht gevallen, wat hem toch een onbehagelijk gevoel gaf. Van Baekel vond het bovendien eigenaardig dat alles nu op de tafel van de gemeenteraadsleden kwam te liggen terwijl het AGB toch de eigenaar is van het gebouw.

De burgemeester repliceerde dat alles lang bij de gerechtsdeskundige was blijven stilliggen, ondanks verschillende pogingen om hem aan te manen tot actie. Ook hijzelf was nog maar recentelijk op de hoogte gebracht van het resultaat. Het sneller op de gemeenteraad brengen was dan ook niet mogelijk. De dading was bovendien afgesloten met de gemeente en niet met het AGB, vandaar de behandeling op de gemeenteraad en niet op de RvB.

Werner Van Baekel (CD&V) leek niet echt overtuigd van deze uitleg en twijfelde openlijk aan de juridische correctheid van de gevolgde weg. Hij bleef erbij dat het AGB als eigenaar de correcte partij was. De burgemeester bleek er niet echt van wakker te liggen, de gemeente of het AGB voor hem was het niet echt een derde partij, met andere woorden één pot nat. Hij duidde er wel nog op dat deze dading niets afdoet aan de 10 jaar aansprakelijkheid van de aannemer, dus als er echt nog zaken naar bovenkomen dan kan deze daar nog steeds op aangesproken worden. Sommige tekortkomingen kon men beter zelf oplossen, de deskundige had er uiteindelijke een prijs opgeplakt, en dat was het nu. Het belangrijkste was volgens hem dat het probleem nu van de baan is, wat door Werner Van Baekel werd beaamd.

Er kwam uiteindelijk een stemming waarbij Leefbaar en CD&V hun ja-woord gaven, GROEN! hield het bij een onthouding.Sportraad :

De sportraad beschikt vanaf nu over een volledig vernieuwd en opgefrist huishoudelijk reglement en statuten. Werner Van Baekel (CD&V) herinnerde aan zijn vroegere vraag om bij gewijzigde reglementen en teksten steeds de aangebrachte wijzigingen aan te duiden, zodat deze er gemakkelijker uit de distilleren zijn voor de raadsleden. Volgens de burgemeester waren de wijzigingen deze keer echter zo ingrijpend dat het weinig zin had om het zo aan te pakken. Wel nog even meegevend dat naar de 'geest' alles in verband met de samenwerking tussen de gemeente en de sportraad hetzelfde bleef.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen :

Ons vast titeltje over de goedkeuring van de agenda's van algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen komt ook deze keer weer van pas. Voor de volledigheid en de geïnteresseerden hierbij het lijstje : Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen, CIPAL, PIDPA, IVEKA, IKA, IVEG, en ten slotte IVCA.

De rondvraag :

Hans Geerts (CD&V) mocht het vragenrondje openen met de waterproblemen in schuivenoord. Afgelopen zondag is er een hevige regenbui over onze gemeente getrokken en niet alle riolen konden dat even goed aan. Vooral in de wijk schuivenoord kwam de straat blank te staan en moest de brandweer ter plaatse komen. Hans Geerts meende zich te herinneren dat dat niet de eerste keer was. Enkele jaren geleden was het probleem ook al eens besproken op de gemeenteraad, toen was er beloofd dat de nodige maatregelen genomen zouden worden om nieuw onheil te voorkomen, onder andere via een doorsteek onder de steenweg op Hoogstraten. Hij vroeg zich af hoever het met dit alles stond.
De burgemeester en de brandweercommandant minimaliseerden de problemen sterk. De overlast zou een pak minder zijn dan vroeger en zondag was er maar zeer beperkt opgetreden moeten worden. Er was slechts één ploeg ter plaatse moeten komen, één kelder dreigde onder te lopen maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, enkel een smeerkelder was ondergelopen en die is dan ook leeggepompt. Men wees er op dat er in Merksplas slechts 5 acties nodig waren geweest tegenover 100 in Rijkevorsel. Plots werd er vanuit verschillende hoeken, de ene al zelfzekerder klinkende dan de andere, ook gemeld dat de doorsteek onder de Steenweg op Hoogstraten er ondertussen wel degelijk was gekomen.

Hans Geerts (CD&V) ging verder met zijn bezorgdheid uit te drukken over de geleverde service in het rusthuis. In 2007 kwam er een erfpachtregeling met de groep Van den Brande, ondertussen zijn er wel allerlei overdrachten geweest maar komen er ook steeds meer klachten van bewoners en families naar boven. Hij vond het dan ook de taak van het ocmw of de schepen van sociale zaken om hierover contact op te nemen met de beheerders van het rusthuis en de soms schrijnende zaken aan de kaak te stellen. Hij wees er ook nog eens op dat CD&V destijds gevraagd heeft om het ocmw de nodige instrumenten in handen te geven om advies te geven en tussen te komen. De burgemeester gaf aan dat bij eventuele klachten deze het best steeds konden worden doorgegeven aan het ocmw, dat er dan 'iets' zou mee kunnen doen.

Hans Geerts (CD&V) wou het ook nog even hebben over EBEM. Toen enkele weken geleden de prijsdalingen van Electrabel volop in de belangstelling stonden, verscheen er plots ook een nieuw energiebedrijfje op de markt, dat eensklaps de goedkoopste bleek te zijn. Het gaat om Elegant. Blijkbaar was hiermee de interesse en het detective-gevoel bij Hans opgewekt . Hij wou wel eens weten wie hier nu achter zat. Elegant is blijkbaar in handen van GreenFever, wat op zijn beurt behoort tot Energetic, waarvan de zaakvoerder dan weer een vroegere directeur van EBEM is. Dit riep volgens hem toch wel wat vragen op. Immers 5 jaar geleden werd er tussen EBEM en dit bedrijfje een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Nu gaat datzelfde bedrijfje goedkope energie op de markt brengen en een van zijn grootste klanten concurrentie aandoen. De burgemeester wou dit duidelijk liever niet op het publieke forum besproken zien en verwees naar de Algemene Vergadering van EBEM die na de gemeenteraad zou plaatsvinden. Hij wou wel nog kwijt dat de energiemarkt zo beperkt is, dat je bijna automatisch steeds bij dezelfde partijen uitkomt. Er wordt dan ook door EBEM voor allerlei zaken beroep gedaan op en samengewerkt met concurrenten. Er is destijds ook een openbare aanbesteding geweest, en in de overeenkomst was geen concurrentiebeding opgenomen. Hans Geerts vond dat de gemeente zich destijds had laten 'pakken' en bleef er problemen mee hebben dat iemand die zijn boterham ergens verdient, datzelfde bedrijf concurrentie gaat aandoen.Ria Severyens (CD&V) pikte nog even bij het energieverhaal aan. Ze wou weten wat de plannen van Merksplas waren inzake het door de federale overheid aangekondigde plan waarbij 500 ambtenaren naar de gemeenten zouden worden gestuurd om de inwoners, bij de overgang naar een nieuwe energieleverancier, bij te staan. De burgemeester kon enkel zeggen dat hij er nog niets concreet over had vernomen. Noch de gemeenten, noch de VVSG waren van de concrete uitwerking op de hoogte gebracht. Hij bleek ook niet echt in het plan te geloven en twijfelde openlijk aan de haalbaarheid ervan. Hij vroeg zich af waar men die 500 ambtenaren zou halen, er was wel sprake van 170 inspecteurs van financiën, maar de rest dat bleef een groot vraagteken. De gemeenten zijn bovendien niet echt blij met al die extra taken die ze er zomaar bijkrijgen, 'straks moeten we ook nog voor de telefoons gaan zorgen...'. Hij wou het allemaal nog wel eens zien. Met andere woorden onze parlementsleden twijfelen openlijk aan de plannen van hun eigen regering.Het was Ria Severeyns (CD&V) ook ter ore gekomen dat er de laatste tijd wekelijks, correctie, telkens als er dan toch eens een fuif in de fuifzaal wordt georganiseerd, fietsen worden gestolen. Lost de camerabewaking dan niets op ? De burgemeester dacht dat de fietsenstalling niet in een dode hoek viel, maar wees er op dat fietsen best op slot konden worden gedaan, als er iemand uit honderd fietsen één meepakt dat valt dat uiteraard niet op tenzij men er op de schouder mee wegloopt. Volgens Ria gaat het wel degelijk om fietsen die op slot gedaan worden. Ze opperde het voorstel om extra fietsstalling te voorzien waaraan de fietsen vastgemaakt kunnen worden, en om de aanduidingen dat er camera's hangen uit te breiden om op deze manier de dieven af te schrikken. De burgemeester beloofde om contact op te nemen met de politie en na te gaan of er de laatste tijd inderdaad meer aangiftes waren binnen gekomen. Na aangifte was het volgens hem steeds mogelijk om samen met de politie de camerabeelden te bekijken om aldus de snoodaards op te sporen.Jef Schoofs (GROEN!) sloot het rijtje van vragenstellers af. Hij deed nog eens een poging te vernemen wat nu de plannen waren van het gemeentebestuur met het parochiehuis. Veel kwam hij echter niet te weten. Buiten een herhaling van het feit dat deze plannen voor de zomer bekent zouden worden gemaakt, met de precisering dat de zomer begint op 21 juni. Jef gaf het niet zomaar op, maar kreeg hetzelfde antwoord. Ondertussen zo stelde hij nog doen er allerlei geruchten de ronde, en wordt het moeilijk om uit te maken wat nu waar is en wat niet. Met 'als we daarstraks gehoord hebben van de problemen met de dienstverlening in het rusthuis dan zou men toch maar beter twee keer nadenken over een nieuwe samenwerking met dezelfde groep', duidde hij op één van die hardnekkige geruchten. De burgemeester riep op 'deze mensen' toch ook niet te diaboliseren, hiermee onbewust en ongewild toch een tipje van de sluier oplichtende ?

Weer een beetje slimmer werden we vervolgens huiswaarts gestuurd. De raadsleden werden als naar gewoonte door een bekende reporter, die hopelijk deze keer alles goed had verstaan, een goeden avond toegewenst.

J.G.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.