U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 juni 2012 - 07-07-2012

De laatste gemeenteraad voor de vakantie werd een "doordeweekse", met weinig spanning en emotie. De weinig controversiële punten op de agenda werden vlot behandeld en afgewerkt. Dit alles wel onder ruime publieke belangstelling zodat ondergetekende die iets later was, wéér veroordeeld was om aan de verwarming te gaan hangen. Misschien moet er toch eens over gedacht worden om enkele (minder plaats innemende) stoelen meer te zetten of om desnoods een tribune te bouwen van waaruit de supportersclans hun favoriete raadslid kunnen aanmoedigen. Naar de verkiezingen toe zou er dan gewerkt kunnen worden met stewards om de rivaliserende bendes uit mekaar te houden, om zo eventueel geweld te voorkomen.

De notulen van de vorige gemeenteraad :

De 'notuleerder' had zijn werk blijkbaar heel goed gedaan. Geen opmerkingen vanuit de raadsbanken.

Mobiliteit in de Noorderkempen - een studie :

De Noorderkempen zijn in volle ontwikkeling, er komen steeds meer bedrijventerreinen en wooneenheden bij. Dit alles heeft natuurlijk ook de nodige impact op bijvoorbeeld de mobiliteit in onze regio. Daarom werd door de provincie Antwerpen samen met de gemeenten een mobiliteitsstudie-gebiedsgerichte visie uitgewerkt waarbij er aandacht werd gegeven aan mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu. Het was deze studie die aan de gemeenteraadsleden ter goedkeuring werd voorgelegd. Wat ook prompt gebeurde.

Sport-sport-sport :

Zoals de regelmatige lezer weet is de sporthal vanuit de gemeente overgedragen naar een autonoom gemeentebedrijf. Dit Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind moet natuurlijk ook een financiële rekening opmaken. Het waren de cijfers over 2011 die deze keer de goedkeuring van de raadsleden mochten wegdragen. Om in de sportsector te blijven werd vervolgens ook het werkingsverslag 2011 van Sportregio Noorderkempen goedgekeurd. Dit is een samenwerkingsverband tussen twaalf omliggende gemeenten die via onderliggende afspraken sportactiviteiten en dgl. trachten te promoten.
Geld-geld-geld voor de kolonie :

'Erfgoed en visie' heeft op basis van het herbestemmingsrapport en het beheersplan een fasering uitgewerkt voor de restauratiewerken aan de Grote Hoeve en de kapel van de kolonie. Voor de restauratie en de herbestemming van de kolonie wordt een termijn voorzien van 9 jaar met een kostenplaatje van 42.800.000 euro. Hiervoor kan er deels gerekend worden op subsidies, hiertoe werd een meerjarige subsidiëringsovereenkomst goedgekeurd.

Hans Geerts (CD&V) had gemerkt dat er toch wel een vrij groot verschil bestaat tussen de totale kostprijs en de uiteindelijke subsidies. Dit bedrag zo zei de burgemeester zal uiteindelijk moeten overbrugd worden via een jaarlijkse bedeltocht om subsidies. Het zou niet de bedoeling zijn dat de gemeente zelf hier extra geld insteekt. Dit kan wel betekenen dat wanneer er te weinig geld wordt toegewezen de werken enige tijd moeten worden uitgesteld. Hij hoopte wel het geheel te kunnen afronden op 10 jaar, maar zekerheid bestaat daar dus niet over.
Fietsen op Koekhoven :

Wat reeds lang werd aangekondigd komt er nu toch, fietspaden op Koekhoven. Hierdoor zullen de fietsers zich op een stuk veiligere manier kunnen verplaatsen. De lastvoorwaarden, wijze van gunnen en raming voor de aanleg ervan werden goedgekeurd. De kostprijs van dit alles wordt geraamd op 2.250.000 euro. Hiervan wordt 40% gesubsidieerd door Vlaanderen en 40% door de provincie, ze dragen met andere woorden elk 900.000 euro bij. De gemeente moet de overige 450.000 euro ophoesten.

Via een vraag van Ria Severeyns (CD&V) kwamen we te weten dat er een fietspad komt aan beide zeiden van de weg. De gronden hiervoor waren reeds via de ruilverkaveling voorzien. Ria Severeyns vroeg in de marge naar de stand van zaken betreffende het fietspad naar Beerse. De burgemeester antwoordde dat het een dossier van Aquafin betreft dat afhangt van de rioleringssubsidies. Hij dacht en hoopte dat de werken in 2013 zouden kunnen starten. Ria had ook de aarzeling in het antwoord gemerkt. De burgemeester vulde daarop nog aan dat alles wel in die richting (2013) wees, maar dat de handtekening van de minister nog niet was gezet.

Propere straatkolken :

Tweemaal per jaar worden de straatkolken die aangesloten zijn op het rioleringsnetwerk gereinigd. Hiertoe dient er een aannemer te worden aangeduid, om dit te kunnen doen werden de lastvoorwaarden, wijze van gunnen en raming in deze goedgekeurd.

KIKO :

Vzw KIKO is de regionale koepelorganisatie voor kinderopvang in het arrondissement Turnhout. De vzw streeft ernaar zoveel mogelijk kwalitatieve kinderopvang uit te bouwen. De gemeenteraad werd gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met KIKO te verlengen tot 2015. De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen uit te nodigen op de viering van het 10 jarig bestaan van kinderclub De Spetter, komende zaterdag 23 juni vanaf 14u.Wonen-wonen-wonen :

Vervolgens stonden een actieprogramma en een motiveringsnota inzake wonen in Merksplas op de agenda. Het IOK richtte samen met 25 gemeenten het Kempens Woonplatform op. Dit gebeurde in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering in 2007 inzake de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. Er werd een SWOT- analyse uitgevoerd waarbij er gepeild werd naar de sterkten, de zwaktes, de mogelijkheden en de bedreigingen van het woonbeleid in Merksplas. Op basis hiervan werd er in samenwerking met o.a. de sociale woonmaatschappijen De Noorderkempen en De Ark een actieprogramma opgesteld op maat van Merksplas. In het actieprogramma is onder meer opgenomen dat de gebouwen uit het leegstandsregister zullen worden opgenomen in het sociaal woonaanbod, zo ook de bouwgronden en kavels uit het register van onbebouwde percelen.

Daarnaast is er ook nog het decreet van de Vlaamse regering op het grond- en pandenbeleid. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er in Merksplas tegen 2020 23 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel moeten gerealiseerd worden. Het gemeentebestuur diende nu een motiveringsnota op te stellen waarin wordt aangegeven op welke manier men deze doelstellingen zou proberen te halen. Ook deze motiveringsnota lag ter goedkeuring voor.

Jef Schoofs (GROEN) had in de bundel vooral kunnen lezen wat er niet is gerealiseerd en hij vond de ambitie van Merksplas in deze heel klein. Er komt volgens hem geen leegstandsregister en geen heffing en regelement op leegstand. Schepen Quirynen was het daar duidelijk niet mee eens, volgens haar was er hard aan een woonbeleid gewerkt en komt er wel degelijk een leegstandsregister. Ze wees er ook op dat de leegstaande panden in Merksplas vooral in handen zijn van de overheid zelf. Het project van de pidpa gronden en de recent in de pers verschenen artikels over de leegstaande woningen op de kolonie die zouden worden overgedragen bewees volgens haar nog eens dat er wel degelijk heel wat werk was verzet op woongebied. Jef Schoofs bleef er evenwel bij dat het om een behoorlijke bundel ging met echter een heel beperkt actieplan.

Hierop kwam de burgemeester tussen die wees op de zeer beperkte instrumenten waarover de gemeente beschikt inzake woonbeleid. Zo is het nagenoeg onmogelijk om woonuitbreidingsgebied ook echt aan te snijden. Vervolgens kwam hij ook nog even terug op zijn parlementaire vraag inzake de leegstaande woningen op de kolonie. Het betreft 1 woning in de Eikendreef en 6 op de Steenweg op Rijkevorsel, plus één dat weldra vrijkomt. De staatsecretaris verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen (Servais Verherstraeten-CD&V) heeft positief geantwoord op de overdracht van deze 8 woningen, zodat ze op termijn zouden kunnen worden opgenomen in het sociaal woonaanbod van De Noorderkempen. Het is nu nog wachten op het positief antwoord in deze van de minister van justitie (ons Annemie). Wat bijvoorbeeld de Gentse wijk betreft is het probleem dat deze ligt in de veiligheidszone van de gevangenis, alsook in de uitbreidingszone voor de nieuwe gevangenis. Als deze huizen worden geschrapt dan is hier wel een herlokalisatie mogelijk.

Jef Schoofs kon het niet laten toch nog eens te wijzen op de eventuele extra woonmogelijkheden die er in het centrum bestaan. Het pleintje ter hoogte van Cools in de Leopoldstraat waar er nooit enige activiteit is en de parking van Ter Marcke, blijven hem een doorn in het oog wat dat betreft. Een ietwat geïrriteerde burgemeester vond de parking van Ter Marcke een echte meerwaarde voor het centrum. Jef vind ze daarentegen niet bijdragen tot de gezelligheid. Uiteindelijk waren beide heren het er over eens dat ze het er oneens over zijn, of zo iets.

Beide punten werden uiteindelijk aangenomen, Leefbaar stemde voor, de oppositie (CD&V en GROEN) hield het bij een onthouding.Een advies - Amen & een vergadering :

De raadsleden mochten tenslotte ook nog hun advies en zegen geven over de rekening 2011 van de kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen en de agenda van de algemene vergadering van OFP Provant (Organisme voor Financiering van Pensioenen), dit is het pensioenfonds voor de contractuele ambtenaren van de gemeente.

De rondvraag :Hans Geerts (CD&V) informeerde, tot grote angst van een plaatselijk reporter, naar de stand van zaken betreffende de vereffening van AGEM. Na de verkoop van het elektriciteitsnet aan Infrax blijft er hier niet veel meer van over. De burgemeester antwoordde dat er een afspraak is gemaakt met de dienst financiën van IVEG/Infrax om de laatste knelpunten te bespreken. Daarna zou men er over beslissen of AGEM echt in vereffening gaat of verder zou blijven leven als lege doos. Dit laatste voor het geval men in de toekomst toch nog een autonoom gemeentebedrijf zou nodig hebben voor een of ander domein.

In deze wetenschap werden we bedankt voor onze aanwezigheid en wandelen gestuurd.

Tot in september.

En een deugddoende vakantie gewenst voor iedereen.

J.G.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.