U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Tweede 'Op de borrel' - 10-11-2008

Op woensdag 5 november 2008 organiseerde CD&V-Merksplas voor de tweede keer een politiek praatcafé onder de noemer "Op de borrel bij CD&V". Bedoeling was bij een natje en een droogje te kunnen luisteren naar een aantal politici en hen na een gesprek over hun politieke visie, vanuit het publiek ook een aantal vragen te kunnen stellen.De ploeg van CD&V-Merksplas had hard haar best gedaan om de podiumzaal van GC De Marc/kt om te toveren tot een gezellige ruimte. De gasten werden bij het binnenkomen verwelkomd met een glas wijn (van de Wereldwinkel) of wat fruitsap. De sfeer zat er dan ook direct in. CD&V-Merksplas was verheugd 100 mensen (een volle zaal) te mogen verwelkomen, uit Merksplas zelf en uit de omliggende gemeenten. Om in de stemming te geraken werden op een scherm foto's vertoond van vorige activiteiten en acties van CD&V-Merksplas.Omstreeks 20u30 opende voorzitter Jean Goiris de avond met een geestige speech, waarin hij de lof zong van de sprekers en zich een stevige fan verklaarde van hun politieke werk.De eerste gast die aan bod kwam was CD&V-fractieleider in de Kamer Servais Verherstraeten. Moderator Ad Sommen had met hem een babbel over de politieke roeping van het parlementslid, de combinatie van die job met het lokale mandaat in Mol en met het gezinsleven.

Servais Verherstraeten zei verder dat België een staatshervorming nodig heeft omdat er andere noden en behoeften zijn in Vlaanderen en Wallonië. CD&V blijft op het standpunt staan dat die staatshervorming er dus moet komen om beter te kunnen inspelen op de verschillende omstandigheden boven en onder de taalgrens. Hij drukte dan ook de hoop uit dat de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap succes zal kennen. Gelukkig liet CD&V de regering niet vallen over het communautaire. Dank zij deze keuze kon er krachtdadig ingegrepen worden om de internationale bancaire en financiële crisis aan te pakken. Hij hoopte dat deze operatie later ook nog enig soelaas zal kunnen geven aan de kleine aandeelhouders van FORTIS.

Tenslotte verdedigde hij de federale begroting en zei dat de regering geprobeerd heeft toch iets te doen aan de koopkracht van de zwakkeren in onze maatschappij. Hij verzette zich ook tegen de mening dat er te veel ambtenaren zouden zijn in België. De staat heeft integendeel veel behoefte aan gemotiveerde, goed opgeleide en behoorlijk betaalde ambtenaren. Hij trok de lijn door naar het departement justitie en het gevangeniswezen. Ook daar moet er meer personeel komen en moeten er grote inspanningen geleverd worden om de werking te moderniseren.

In de vragenronde uit de zaal werd vooral gesproken over het feit dat CD&V voort moet gaan om de staatshervorming te realiseren.Als de glazen weer gevuld waren startte het interview met vice-premier en minister van justitie Jo Vandeurzen. Als insteek in dit gesprek was gekozen voor de items justitie, de staatshervorming en het ruimere regeringswerk en de teloorgang van het kartel met N-VA.

Jo Vandeurzen zei dat hij geen tijd meer heeft voor politiek werk in zijn thuisbasis Genk, maar dat hij voorstander is van een verantwoorde combinatie van lokaal en nationaal politiek werk. Politiek is een keiharde stiel die zeer veel vraagt van de mens in kwestie. Door de stijgende invloed van de media en de moderne communicatiemiddelen op wat er gebeurt, is het overleg rond de staatshervorming duidelijk bemoeilijkt geweest. Hij betreurde het uiteenvallen van het kartel met N-VA. CD&V heeft evenwel geen keuze: de staatshervorming moet er komen. Dé boodschap naar de Franstaligen is dan ook dat zij beter een staatshervorming kunnen onderhandelen met redelijke mensen (uit CD&V, Open VLD en Sp.a) dan met Vlaamse onderhandelaars die veel extremer zijn. Hij verdedigde met gloed de diverse pijlers van het huidige regeringswerk, ondanks het feit dat de economische omstandigheden zwaar tegen zitten. De socialisten kregen een veeg uit de pan voor hun plotse overdreven ijver in de oppositie.

Jo Vandeurzen kon ook lang stil staan bij zijn missie om de werking van justitie op een beter spoor te zetten. Het betreft een meerjarenplan met zeer veel aandachtspunten dat zeer veel investeringen zal vergen. Hij legde ook de link naar het belang voor Merksplas en de regio. In de nabije toekomst zal er een keuze gemaakt moeten worden over de bouwplannen binnen de strafinrichting van Merksplas en zal er personeel bijkomen.In de vragenronde engageerde de minister zich om de vzw Gevangenismuseum Merksplas te bezoeken en te ondersteunen. Positieve communicatie over justitie is immers een must. Hij ging ook akkoord met een vraagsteller die meer inspanningen vroeg voor de geïnterneerden. Verder toonde hij zich voorstander van een geïntegreerde veiligheidspolitiek: gevangenissen zijn een laatste redmiddel als er problemen zijn in de maatschappij. De vragen over de algemene politieke toestand en de staatshervorming werden ook uitgebreid beantwoord.

Net als de eerste spreker oogstte Jo Vandeurzen een warm applaus en kreeg hij van CD&V-Merksplas een grote mand streekproducten uit de Noorderkempen aangeboden. Hij was er duidelijk zeer blij mee.Na de tweede pauze was de derde gast aan de beurt: Vlaams parlementslid Tinne Rombouts uit Hoogstraten. Met haar ging het gesprek vooral over ruimtelijke ordening en landbouw.

Tinne Rombouts is in de politiek gestapt nadat zij als organisatieconsulente voor Groene Kring diverse dossiers met de politieke overheden kon bespreken. Daar groeide het gevoel dat ze zelf wel wat met zulke dossiers wilde kunnen doen. Ze schetste hoe een politiek idee een bepaalde weg volgt om uiteindelijk decreet te worden. Sinds ze eerste schepen is in Hoogstraten heeft Tinne Rombouts zich bezig te houden met lokale en nationale dossiers. Dat vergt een goed tijdsmanagement. Voor haar is de combinatie van het lokale en nationale politieke werk een positieve zaak, hoewel niet iedereen overal actief hoeft te zijn. Over de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap zei ze vurig te hopen dat er resultaten geboekt zullen worden.

Daarna ging Tinne Rombouts uitvoerig in op de bijsturing van het decreet ruimtelijke ordening. Ook de plattelandsontwikkeling, de ruilverkavelingen en de aankoppeling van ondernemers die zelf elektriciteit produceren op het net, passeerden de revue.

In de vragenronde noteerden we dat ze voorstander is van de regionale landschappen (ook in de Kempen) op voorwaarde dat goed nagedacht wordt op de globale impact ervan (dus niet alleen voor de sector natuur). Volgens haar is de subsidiestroom terzake zeker niet opgedroogd.

Ook Tinne Rombouts kreeg een korf landbouwproducten, niet dat ze dat nog nooit gezien zou hebben, uiteraard.Met de suggestie van voorzitter Jean Goiris de Brabanconne te herschrijven en volgende keer te zingen, werd dit tweede praatcafé besloten. Zijn suggestie kwam er op neer ook het Belgisch volkslied te regionaliseren, zodat de volgende keer uit volle borst zou kunnen afgesloten worden met "voor vorst, voor Peeters en Demotte". Meerdere aanwezigen spraken hun waardering uit voor het initiatief. In die zin is het zeker voor herhaling vatbaar.

CD&V-Merksplas dankt de sprekers, het publiek en de werkers voor hun aanwezigheid en inzet.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.