U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 17 sept. 2012 - 27-09-2012

Het was van juni geleden maar maandag 17 september was het weer zover, onder het heldere licht van de kroonluchters in de raadszaal ging om 20.00 u de gemeenteraad van start. Op de agenda 9 punten, waarvan op voorhand duidelijk was dat ze niet echt controversieel zouden zijn en niet voor stevige discussies zouden zorgen. Het was dus uitkijken en afwachten tot puntje 10, de rondvraag of de oppositie op deze laatste gemeenteraad voor de verkiezingen nog iets uit de hoge hoed zou toveren om de meerderheid het vuur aan de schenen te leggen. Het was alvast Karel Brosens (LEEFBAAR) die als voorstemmer uit het houten kistje tevoorschijn kwam.

De notulen van de vorige gemeenteraad en de kerkfabriek :

De 'notuleerder' van dienst had zijn werk blijkbaar alweer heel goed gedaan. Geen opmerkingen dus vanuit de raadsbanken. Voor we het wisten was ook het tweede agendapunt behandeld, zijnde de kennisname van het budget 2013 van de kerkfabriek Sint Willibrordus. De burgemeester keek nog eens goed rond maar geen vragen.

AGEM - of wat er van overblijft :

AGEM het autonoom gemeentebedrijf dat het elektriciteitsnet in Merksplas beheerde tot de overname van de activiteiten begin dit jaar door Infrax bestaat nog als juridische entiteit. Het moet dan ook nog steeds een jaarrekening, een verslag van de commissarissen en een activiteitenverslag opmaken. Het waren deze gegevens over 2011 die aan de gemeenteraadsleden ter kennisname werden voorgelegd.
De burgemeester voegde er aan toe dat men nog steeds wacht op een uitspraak van de CREG in verband met de 'waarde' van AGEM. Dat men er bovendien geen idee van heeft op welke termijn men die wel kan verwachten en dat men zolang in feite onzeker is over het juiste bedrag dat er uiteindelijk wegens de verkoop aan Infrax naar de gemeentekas zal vloeien.
Hans Geerts (CD&V) vroeg zich af of al deze gegevens ook ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van AGEM waren voorgelegd. In het verleden was het immers zo dat vooraleer de cijfers ter kennisname naar de gemeenteraad kwamen de Raad van Bestuur er zijn zegen moest over geven. Volgens de gemeentesecretaris is de gemeenteraad nu in de plaats van de Raad van Bestuur getreden, en is deze laatste net als het directiecomité niet meer actief. De burgemeester vulde nog aan dat het de eerste keer is dat er een autonoom gemeentebedrijf wordt opgeheven, dat er met andere woorden geen precedenten zijn met een duidelijke procedure voor dit alles. Misschien net een reden om de traditionele weg te blijven bewandelen, maar dat terzijde.

De BIB:

Het dienstreglement van de bibliotheek werd aangepast. Daardoor is het vanaf 1 oktober mogelijk om per lezerskaart tot 10 stuks (boeken, DVD's,...) in totaal uit te lenen. Bovendien is het nu ook voor DVD's mogelijk om de uitleentermijn te verlengen.

Qworzo:Zowel aan het arbeidsreglement als aan het schoolreglement van Qworzo werden een aantal wijzigingen aangebracht. Niet alleen de Belgische wielerploeg op het WK maakt gebruik van een kleurencode zo bleek. Om het de gemeenteraadsleden gemakkelijk te maken werden de wijzigingen voorgesteld door het schoolbestuur blauw gekleurd, deze door het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) werden voorzien van een rood kleurtje. Jef Schoofs (GROEN) had opgemerkt dat alcohol was geschrapt uit het lijstje met genotsmiddelen die verboden zijn binnen de schoolmuren. Voor sommigen beginnen te dromen van geschiedenislessen waarbij leraar en leerlingen een frisse trappist voor zich hebben staan op de schoolbankenbanken. Het had allemaal te maken, zo vertelde schepen Quirynen, om te voorkomen dat er bijvoorbeeld ook tijdens het schoolfeest geen alcohol zou mogen worden geschonken. In de bijlages wordt er echter wel duidelijk gesteld dat alcohol voor het personeel wel degelijk verboden is op school.

De Spetter:We bleven vervolgens nog even bij de jeugd hangen. De tarieven van de voor- en naschoolse opvang in Kinderclub de Spetter zijn ondertussen onder het wettelijke minimumtarief gezakt. Deze zullen dan ook worden opgetrokken van 0,75 tot 0,80 euro per begonnen half uur.

Weer de brandweer:Het vast agendapuntje Taxandria. Ik moet waarschijnlijk al niet meer meegeven dat hulpverleningszone 4 ofte Taxandria bestaat uit de samenwerking van de brandweerkorpsen van 12 gemeenten en is voortgekomen uit de samensmelting van de vroegere zones 5 waartoe Merksplas behoorde en de zone 6 met Rijkevorsel en Hoogstraten. Er werden een aantal wijzigingen aangebracht aan de 'intentieverklaring tot samenwerking'. Zo zullen er 3 'preventionisten' worden aangenomen die de officieren zullen bijstaan in het kader van de brandvoorkoming zoals bij de opmaak van preventieplannen. De gemeenten zullen tegen betaling beroep kunnen doen op deze mensen. Anderzijds zullen de gemeenten ook vergoed kunnen worden voor de prestaties die hun officieren presteren.

Foto's als Cultuur:

De gemeenteraad volgde het unaniem advies van de cultuurraad om de website www.2230.be, waarop alle fotografen hun foto's over Merksplas kunnen publiceren te erkennen als culturele vereniging. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

De rondvraag:Hans Geerts (CD&V) opende het vragenrondje met de commotie die is ontstaan na de goedkeuring in hoger beroep, van de milieuvergunning voor een vergistingsinstallatie van een biogasfirma op Koekhoven. Hij was de documenten van het betreffende dossier gaan inkijken op het gemeentehuis en wees nog eens op het negatief advies van zowel de gemeente als de GALT. Hij vroeg hoe het gemeentebestuur van plan was hierop te reageren. De burgemeester wees op het persoonlijk aspect dat aan de vraag verbonden is en vond de behandeling ervan niet voor de openbare zitting, wel bevestigde hij nogmaals het negatief advies van het college in deze. Hans Geerts wou meer concreet weten of het gemeentebestuur zinnens was om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Daar kon of wou de burgemeester niet op antwoorden, hij stelde enkel dat dit eerst besproken zou moeten op het schepencollege. Hans Geerts (CD&V) deed vanuit de CD&V-fractie dan maar zelf het voorstel om naar de Raad van State te trekken. De burgemeester gaf wel nog mee dat, vooraleer de installatie er kan komen, naast de milieuvergunning er ook nog een bouwvergunning moet worden afgeleverd. Hans Geerts wees er tenslotte nog eens op dat de CD&V-fractie duidelijk afstand neemt van de afgeleverde vergunning.

Jef Schoofs (GROEN) zat te popelen om met papborstel en affiches de gemeentelijke borden te lijf te gaan. Deze waren echter ondanks het feit dat dat volgens het reglement één maand voor de verkiezingen moet gebeuren nog niet in het straatbeeld verschenen. Vanuit het schepencollege kwam de belofte dat ze er werk van zouden maken en dat de borden er de volgende dag (of overmorgen) zeker zouden staan. Zo geschiedde, maar ondertussen hebben sommigen ervan, onder de beukende wind, alweer tegen de vlakte gelegen.

Jef Schoofs (GROEN) was er daarnaast ook niet blij mee dat hij, ondanks zijn herhaaldelijke vragen naar de plannen met het parochiehuis en de belofte dat deze bekend zouden worden gemaakt voor de zomer, uiteindelijk via de pers de echte plannen moest vernemen. Terwijl de gemeenteraadsleden van den domme waren gehouden. Hans Geerts (CD&V) vulde nog aan dat het met de oude melkerij niet anders was. De burgemeester verdedigde zich door te stellen dat hij enkel de vragen van een journalist, die ook de andere partijen heeft ondervraagd, heeft beantwoord. Bovendien zo zei hij staan er ongeveer dezelfde plannen in de programma's van de andere partijen. Vanuit de oppositie kwam hierop bevestiging, het ging hen dan ook niet om de inhoud maar om de manier waarop. Jef Schoofs vroeg dan ook nog eens uitdrukkelijk naar de plannen van 'het gemeentebestuur', en of er al concrete afspraken waren gemaakt. Waarop de burgemeester bevestigde dat er plannen waren waarbij de nieuwe functie van het parochiehuis zou aansluiten bij deze van het rusthuis, lees serviceflats. Ook was er blijkbaar al overleg geweest met de groep die het rusthuis beheert. Deze bekijken nu wat voor hun kan en wat niet.Werner Van Baekel (CD&V) trok vervolgens de vergelijking tussen de behandeling van dit dossier en dat van de kolonie. Ook in dit groot project, waar eigenlijk heel de gemeente zou bij betrokken moeten worden, is er volgens hem veel te weinig communicatie en inspraak geweest. Hoelang is het ondertussen weer niet geleden dat de commissie kolonie nog eens is samengekomen vroeg hij zich openlijk af. De burgemeester kon er niet onmiddellijk een antwoord op geven maar zei dat er nooit stappen werden gezet zonder dat die werden toegelicht. Waarna menige wenkbrauw op de oppositiebanken werd gefronst.

Jef Schoofs (GROEN) kreeg onlangs een anonieme brief in de bus met klachten over aanhoudende stank in de biezenloop. Meestal kan je met zo'n anonieme brief niet veel doen maar Jef was ondertussen onder de indruk gekomen van de dramatische situatie van de biezenloop. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) heeft reeds herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken, maar het schepencollege, dat op de hoogte is van de situatie, heeft volgens hem nagelaten hierop te reageren, er is zelfs nog geen PV opgesteld. Hij vroeg zich af of het laksheid is die hier speelt of dat er andere zaken spelen. De mensen van de VMM zijn blijkbaar ten einde raad en vragen zich af wat er nog wel moet gebeuren om tot actie over te gaan. De metingen swingen blijkbaar zo sterk de pan uit dat bij het ingeven ervan in de computer het programma vraagt om de gegevens nog eens na te kijken. De burgemeester antwoordde dat zoals steeds de bevoegde instantie, zijnde de milieu inspectie werd ingeschakeld. Er werden op vraag van de gemeente bijkomende stalen genomen en nu was men aan het wachten op de resultaten hiervan. Deze zouden er geweest moeten zijn op 17 september maar waren blijkbaar nog niet beschikbaar. Jef Schoofs hoopte door de nodige ruchtbaarheid aan het probleem te geven de gemeente ertoe te bewegen stappen te ondernemen. De burgemeester bleef er dan weer van overtuigd dat, door het aan de bevoegde instanties door te geven, de nodige actie reeds was ondernomen.

Tenslotte wenste de burgemeester iedereen rond de tafel alsook de nieuwkomers in de zaal alle succes toe op 14 oktober. Om deze wens te laten uitkomen stemt u dus best op één, of liefst meerdere van de personen op de foto hieronder ;-)

J.G.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.