U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 02 januari 2013 - 17-01-2013


In heel Vlaanderen kwamen op woensdagavond 2 januari de nieuwe gemeenteraden voor het eerst samen, Merksplas maakte daarop geen uitzondering. De nieuwe en de iets ervarenere gemeenteraadsleden moesten nog even zoeken naar hun zitje vooraleer ze plaats konden nemen op de stoel van waaruit ze normaal gezien de komende 6 jaar hun zegje kunnen doen over het gemeentelijk beleid. Voor het publiek was het iets moeilijker om een stoel te bemachtigen. De eerste plechtige zitting lokte immers veel belangstelling van familie en sympathisanten die de eedaflegging van hun favoriet raadslid voor geen goud wilden missen. Dit had tot gevolg dat vensterbanken en chauffages werden ingenomen, er tegen de muren werd geleund, en een pak mensen het spektakel gewoon rechtstaand moesten volgen. Een aantal snoodaards hadden zelfs de moed een stoel in te nemen van de persbanken, zij het voorzichtig aan de zijkanten. Gelukkig voor hen was er nog plaats toen de sterreporter en verslaggever van een plaatselijk maandblad, iets later de zaal binnenschreed en achteloos zijn notitieboekje op de tafel gooide. Het was ook een vreemd zicht dat een aantal oude getrouwen, soms na vele jaren, nu vanuit de publieksplaatsen het spektakel moesten aanschouwen.

Om 20.00u opende de vorige voorzitter van de gemeenteraad, zijnde Dhr. Frank Wilrycx de zitting. Zoals het past opende hij met de beste wensen over te brengen aan de collega's, de pers en het publiek. Hij hoopte dat de kleine oogjes van de feesten verdwenen waren zodat iedereen klaar was voor de komende 6 jaar.De notulen van de vorige gemeenteraad en akteneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen:

Opmerkingen bij het verslag van de vorige gemeenteraad waren er niet, zodat in één adem ook akte kon genomen worden van de geldig verklaring van de gemeenteraadsverkiezingen in Merksplas door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Akteneming benoeming en eedaflegging burgemeester en afstand van mandaad gemeenteraadslid :

Het akte nemen zat er nog niet op voor onze raadsleden. Eerst van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester, op 19 december bij de gouverneur en vervolgens van de afstand van mandaat gemeenteraadslid. Er waren immers 4 verkozenen die omwille van dezelfde reden afstand hebben gedaan van hun mandaat. Bertha Adriaensen (CD&V) , Josée Van Aert (Leefbaar) , Leen Kerremans (Leefbaar) en Jef Van Accom (Leefbaar) kozen immers vanuit persoonlijke interesse voor de overstap naar het OCMW.

Installatie gemeenteraadsleden, eedaflegging en vaststelling rangorde :

En dan was het zover, het moment waarvoor iedereen was gekomen, de plechtige eedaflegging van onze verkozenen des volks. De burgemeester gaf nog mee dat de geloofsbrieven van elk raadslid nagekeken en in orde bevonden waren. Iedereen voldeed gelukkig aan de opgelegde voorwaarden. Vervolgens werd de eed voorgezegd die elkeen zou moeten afleggen "ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen", voor alle zekerheid werd er tegen te hoge zenuwachtigheid en black-outs een groot spiekbriefje neergelegd. Eén voor één werden de raadsleden naar voor geroepen, gevraagd hun hand op te steken, de tekst uit te spreken, een paar papieren te tekenen en het applaus van het publiek in ontvangst te nemen. Dit 19 keer na mekaar, toch ging het niet echt vervelen, zo'n moment heeft toch iets plechtigs. Ook zat er een beetje variatie in, niet zozeer in de tekst, buiten dat sommigen hun verplichtingen 'nakomen' en anderen 'naleven'. Bij de ene ging het met hoge stem bij de andere kwamen de basklanken meer naar boven; bij de ene gebeurde het vrij stil, bij anderen werd het volume volledig open gedraaid, sommigen hadden hun zondagse kleren bovengehaald, anderen waren iets meer casual aangestoten. Het was bovendien soms ook een grappig zicht zo twee mensen tegenover mekaar te zien staan met één hand in de lucht. Sommigen hadden dat ook door en moesten een opkomende slappe lach onderdrukken, ook de burgemeester leek het soms moeilijk te hebben.
De eed werd afgelegd in een welbepaalde volgorde (rangorde) die trouwens ook in de toekomst zal worden gebruikt bij de stemming, buiten de burgemeester die telkens als laatste zijn stem moet uitbrengen.

Voor de volledigheid hierbij nog even de namen en de volgorde van de eedaflegging :

Frank Wilryck, burgemeester, Leefbaar
Frans Dielis, schepen, Leefbaar
Kris Govers, schepen, Leefbaar
Monique Quirynen, schepen Leefbaar
Karel Lenaerts, schepen, Leefbaar
Mies Gijsbrechts, Leefbaar
Annie Verheyen, Leefbaar
Karel Brosens, Leefbaar
Hans Geerts, CD&V
Jef Schoofs, Groen
Kris Luyckx, Leefbaar
Ria Severeyns, CD&V
Raf Verheyen, Leefbaar
Tine Van der Vloet, NVA
Joren Pluym, Leefbaar
Evelien Willems, Leefbaar
Simon Viskens, Groen
Koen Verheyen, NVA
Jans Gysels, NVA


Ria Severeyns en Hans Geerts, gemeenteraadsleden CD&V

Tenslotte bracht de burgemeester nog zijn felicitaties over met de eedaflegging, wenste hij iedereen veel succes en hoopte hij op een vruchtbare samenwerking de komende 6 jaar. Er ligt volgens hem heel wat werk op de plank, de taak van de gemeente wordt er immers niet lichter op. Iedereen kreeg bovendien een "starterspakket" van de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) om optimaal voorbereid hun taak te kunnen aanvatten.

Verkiezing voorzitter gemeenteraad en schepenen :

Via een akte van voordracht werd Frank Wilrycx opnieuw voorgedragen en verkozen als voorzitter van de gemeenteraad, hetzelfde gebeurde met de schepenen Frans Dielis, Kris Govers, Monique Quirynen en Karel Lenaerts. Deze laatsten mochten nog eens opdraven om ook als schepen hun eed af te leggen.

Vaststelling van het aantal fracties in de gemeenteraad :

De partijen die in Merksplas opgekomen zijn bij de verkiezingen vormen ook ieder een aparte fractie in de gemeenteraad zijnde CD&V met als fractieleider Ria Severeyns, Leefbaar met FrankWilrycx, Groen met Jef Schoofs en ten slotte NVA met Koen Verheyen.

Verkiezing OCMW-raadsleden :


Bertha Adriaensen
OCMW-raadslid CD&V

En zo kwamen we bij de eerste stemming. Alle partijen hadden hun kandidaten voorgedragen voor de ocmw-raad, 12 namen waren er doorgegeven voor 9 zitjes. Dat er meer namen dan zitjes waren kwam voort uit het feit dat iedere partij minimum twee kandidaten moest voordragen van verschillend geslacht, dus ook de partijen die maar voldoende stemmen hadden voor één kandidaat. Ieder gemeenteraadslid beschikte over 5 stemmen die als volgt verdeeld werden : 15 stemmen voor Hugo Cornelis (NVA), 10 stemmen voor Bertha Adriaensen (CD&V) alsook voor Carine Bluekens, Patrik Hillen, Leen Kerremans, Godelieve Thoné, Jozef Van Accom, Josée Van Aert (allen Leefbaar) en Hilde Hemans (GROEN). Vielen uit de boot zonder stemmen Herman Pelkmans (CD&V), Tonny Aerts (Groen) en Maria Verbruggen (NVA). Tijdens deze stemming waren het vooral de jongste raadsleden Jans Gysels en Joren Pluym die aan het werk werden gezet met het uitdelen van potloden en stembrieven. Jans mocht als allerjongste met het houten kistje rondgaan om de stembriefjes op te halen, dat lukte vrij aardig tot hij aankwam bij Koen Verheyen, de bus stak op dat moment blijkbaar al zo vol dat het een heel geprop en gefoefel werd om alles erin te krijgen.

Verkiezing politieraadsleden :

De volgende stemming betrof de kandidaten voor de politieraad. Hier heeft elk raadslid 3 stemmen. Weer was het Jans die door de burgemeester met zichtbaar genoegen werd opgevorderd om de stembrieven uit te delen, voor het ophalen ervan was een knikje van de burgemeester al voldoende om Jans te laten opspringen. Geholpen door zijn ondertussen opgebouwde ervaring en het kleinere volume aan papier ging dat ophalen deze keer heel wat vlotter. De voorgedragen kandidaten werden ook verkozen, Jef Schoofs (Groen) met 15 stemmen en de drie kandidaten van Leefbaar met elk 12 stemmen zijnde Karel Brosens, Mies Gysbrechts en Kris Luyckx. De ingevulde stemformulieren liggen trouwens ter inzage op het secretariaat.

CD&V houdt aan deze stemming toch een bittere nasmaak over. De andere oppositiepartijen vonden het blijkbaar niet nodig CD&V bij eventuele stemafspraken hierover te betrekken.

De rondvraag:

Het publiek begon vervolgens een beetje op zijn stoel te schuiven (degenen die er één hadden kunnen bemachtigen toch), jassen werden aangedaan, truien rechtgetrokken, knopen dichtgemaakt, sjaals om de hals gewikkeld als voorbereiding voor de spurt naar buiten. Dat was echter buiten een aantal raadsleden gerekend die ook op deze eerste gemeenteraad, met al dat opgekomen publiek hun stem eens wouden laten horen. Ze maakten hiervoor dan ook dankbaar gebruik van de rondvraag.

Tine Van der Vloet (NVA) had gemerkt dat de verschillende tussenkomsten en de opmerkingen tijdens de rondvraag niet werden opgenomen in de notulen, terwijl het toch belangrijk is voor de burgers om dit ook te kunnen volgen. De burgemeester antwoordde dat het niet evident is voor de secretaris om elke tussenkomst te noteren. Hij stelde voor om eventueel uitgeschreven punten in het verslag op te nemen. Er zou hierover nog verder gediscussieerd kunnen worden op de volgende gemeenteraad bij de vastlegging van het huishoudelijk regelement. Misschien een tip voor Tine, (toch maar even reclame maken) op onze site en in een plaatselijk maandblad wordt er iedere maand een verslag gepubliceerd, tussenkomsten inbegrepen.

Koen Verheyen (NVA) was blijkbaar toch een beetje teleurgesteld, hij had gehoopt op deze eerste gemeenteraad vanuit de meerderheid een soort beleidsverklaring mee te krijgen over de belangrijkste plannen voor de komende legislatuur. Hij was in deze op zijn honger gebleven. De burgemeester verwees naar het budget dat volgens de nieuwe BBC methode wordt opgesteld en waarbij zoals dat decretaal wordt voorgeschreven de toekomstige plannen zullen worden ontvouwd. Nog even geduld dus.

Jef Schoofs (Groen) maakte zich wat ongerust over de veiligheid van de nieuwjaarszangers. Er stonden geen gemachtigde opzichters aan de gevaarlijkste kruispunten, hij stelde voor dit in de toekomst eventueel met de hulp van een aantal vrijwilligers toch te doen. De burgemeester stond hier niet negatief tegenover en zou het bespreken met de politie.

En zo kon de rush naar buiten, nadat iedereen nog was bedankt voor de massale opkomst toch beginnen. De burgemeester gaf nog mee dat iedereen de volgende keer opnieuw welkom is. Ik hoop dat zijn oproep niet teveel succes heeft, dat alles terug in zijn plooi valt, zodat men enkele minuten voor 20.00u kan binnenslenteren, rustig een stoel kan uitkiezen en onderuitgezakt alles kan aanschouwen. Dat betekent uiteraard niet dat het niet belangrijk is dat de mensen politiek op de hoogte blijven en alles volgen, maar dat kan dan weer door het lezen van ons maandelijks verslag.

Tot volgende maand.

J.G.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.