U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 - 05-03-2013

Maandag 18 februari, eerste 'echte' gemeenteraad met de nieuwe samenstelling sinds de verkiezingen. Het was dus uitkijken hoe alles zou verlopen en hoe ieder zijn plaatsje, letterlijk en figuurlijk, zou gaan innemen. De publieke belangstelling blijft zo bij het begin van de nieuwe legislatuur groot, zodat ook een aantal stoelen van de perstribune moesten worden gerecupereerd om zo in een aantal extra zitjes te kunnen voorzien. Maar dan nog bleef de 'sta-tribune' niet helemaal leeg. Plots hoorden we een luide 'ploefff' door de luidsprekers galmen, het traditionele sein, met het aanzetten van de geluidsinstallatie, voor de start van de gemeenteraad. Het kistje met de namen ter loting van de voorstemmer werd voorzien van nieuwe briefjes en het was het ongekreukte briefje van Karel Brosens dat er als eerste uit tevoorschijn werd getoverd. Karel was echter nog niet toegekomen zodat Hans Geerts (CD&V) uiteindelijk de gelukkige werd.

De notulen van de vorige gemeenteraad :

De goedkeuring van de notulen verliep vlot. Hans Geerts (CD&V) had opgemerkt dat er in de aanwezigheidslijst ten onrechte sprake was van Jef Van Accom. Mits deze kleine aanpassing werden de notulen goedgekeurd.

Dan werd plots het woord gevraagd door Koen Verheyen (NVA), hij vroeg, na beraad tussen de oppositiepartijen (NVA, CD&V, GROEN), om de gemeenteraad even te schorsen zodat er overleg kon worden gepleegd tussen de fractieleiders van de oppositie en de meerderheid (de burgemeester). Onderwerp van overleg, punt 4 op de agenda zijnde de wijzigingen in het huishoudelijk regelement van de gemeenteraad. De oppositie blijkt bij dat punt nogal wat vragen en opmerkingen te hebben.
De burgemeester ziet geen graten in een schorsing van een vijftal minuten. Even is er verwarring in het publiek want dit hadden we de laatste jaren niet meer meegemaakt. Zo kregen we even de tijd rustig te filosoferen over wie er van onze raadsleden met welk personage uit 'met man en macht' het best overeenkomt. Wie zou er een geheime chinese vriendin hebben, wie zou er met zijn velletje tussen zijn rits de kliniek zijn binnengebracht, enz.

Maar enkele minuten later wandelen de 'leaders of the gangs' rustig terug binnen, nemen hun plaats terug in, en alsof er niets is gebeurd, buiten een 'goed' van de burgemeester, wordt de agenda verder afgewerkt. Over naar het volgende punt dus.

Kennisnames :Op de gemeenteraad van december werd de bijdrage van Merksplas in de werkingskosten van de politiezone Noorderkempen goedgekeurd (451.020 euro in de gewone dienst en 38.348 euro in de buitengewone dienst), de gemeenteraadsleden mochten er nu kennis van nemen dat de gouverneur ook haar goedkeurende zegen hierover heeft gegeven. De deputatie van de provincie gaf op zijn beurt een instemmend knikje over de verkiezing van de leden van de politieraad.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad :

Dit reglement regelt in feite de werking van de gemeenteraad. Zo kwamen we toch nog iets te weten over het overleg dat had plaatsgevonden. Er was blijkbaar tussen de fractieleiders overeenstemming bereikt over het feit dat dit punt naar een volgende gemeenteraad zou worden verplaatst. Zo is er ondertussen voldoende tijd om het reglement te bespreken in een gemeenteraadscommissie en om de oppositie toe te laten haar bezwaren over een aantal punten te verduidelijken. De burgemeester stelde vragend rondkijkend dat 'wij' (pluralis majestatis of sprekend voor de hele meerderheid ?) met dit uitstel akkoord konden gaan. Niemand van de meerderheid voelde zich uiteraard geroepen om tegen zijn burgemeester in te gaan, punt afgevoerd dus.

De deontologie :

De doelstellingen, plichten en uitgangspunten inzake de dienstverlening van de gemeenteraadsleden aan de bevolking werd vastgelegd in een deontologische code.

'Dagelijks bestuur':

De gemeenteraad legde vervolgens vast wat er onder 'dagelijks bestuur' wordt verstaan. Immers alle uitgaven die als dagelijks bestuur worden gezien kunnen door het college zelf worden geregeld zonder dat deze via de gemeenteraad moeten passeren of een voorafgaand visum van de financieel beheerder (gemeenteontvanger) nodig hebben. Er werd voorgesteld alle uitgaven in de gewone dienst tot 67.000 euro (b.v. de lonen) en in de buitengewone dienst (investeringen) tot 5.500 euro als 'dagelijks bestuur' te aanzien.
Jef Schoofs (GROEN) kon zich hierin niet vinden. Hij stelde dat door deze overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college, de uitvoering van de controletaak van de gemeenteraad steeds moeilijker wordt. De burgemeester zag het probleem niet echt, volgens hem ligt de grens vrij laag waardoor heel wat zaken toch via de gemeenteraad zullen moeten passeren. Hij vond de goedkeuring van dit punt dan ook noodzakelijk voor de goede werking. Het kwam dan ook tot een stemming waarbij de oppositie (CD&V, NVA en GROEN) tegenstemden. Leefbaar stemde voor, punt aangenomen dus.

Ook inzake het personeelsbeleid diende er vastgelegd te worden wat als 'dagelijks' wordt aanzien, deze zaken vallen dan rechtstreeks onder de bevoegdheid van de secretaris. Een van deze bevoegdheden bleken 'dienstvrijstellingen' te zijn, waarvan Jef Schoofs (GROEN) zich afvroeg wat dat dan wel mocht zijn. Het bleek te gaan om een aantal uitzonderlijke gevallen waarbij de secretaris zelf kan beslissen een aantal personeelsleden vrijstelling van dienst te geven om ze zo bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven een begrafenisplechtigheid en dgl. bij te wonen.

Sportcentrum 't Hofeind :De gemeenteraad diende ook samenstelling van de Raad Van Bestuur en het College van Commissarissen, die instaan voor de financiële controle, van het autonoom gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind goed te keuren. De samenstelling van beide organen dient een weerspiegeling te zijn van de samenstelling van de gemeenteraad, zo is men uitgekomen bij een Raad van Bestuur bestaande uit 6 personen voor Leefbaar, 1 NVA, 1 CD&V en 1 GROEN. Voor de commissarissen zal er één worden aangeduid door Leefbaar en één door de oppositie. Koen Verheyen (NVA) wou weten hoe deze verdeling precies tot stand was gekomen en welke methode hiervoor werd gebruikt. Hij had blijkbaar zijn cursus gelezen en debiteerde dat er 3 berekeningsmethodes zijn : D'Hondt, Imperiali en Niemeyer. Hij wou weten welke werd toegepast in dit geval, vooral om naar de toekomst toe te kunnen verifiëren of er steeds dezelfde verdeelsleutel wordt toegepast en om hierin zo enige willekeur te voorkomen. De burgemeester en de secretaris leken even uit hun lood geslagen. De secretaris bleek het uiteindelijk bij simpel boerenverstand gehouden te hebben en had gewoon de samenstelling van het ocmw, dat eveneens uit negen leden bestaat, overgenomen. Hij heeft hiermee, wellicht zonder het zelf te beseffen, het systeem D'Hondt toegepast.

Tussen 'de soep en de patatten' werd nog de samenstelling van de bijzondere gemeenteraadscommissie goedgekeurd.

Mobiliteitsplan Merksplas :

In samenwerking met het studiebureau Arcadis werd het bestaande mobiliteitsplan verdiept en verbreed. Schepen Lenaerts kreeg het woord en gaf een overzicht van het hele proces dat aan deze definitieve goedkeuring was voorafgegaan. In 2010 werd de aanzet gegeven en sindsdien is er een heel participatieproces doorlopen waarbij de verschillende partners zoals de verkeersraad, in de verschillende fasen hun opmerkingen konden maken. Op de gemeenteraad van november 2012 werd het ontwerp uiteindelijk goedgekeurd.
Er kwamen aldus de schepen nog een aantal opmerkingen vanuit de provincie en van de auditor, deze werden in de definitieve tekst nog meegenomen. Zo werd de fietsroute Blakheide-Breebos op vraag van de provincie mee opgenomen en werd de wortelbaan toegevoegd bij de te verbeteren fietsroutes.
Op vraag van de auditor zal de 90 km/uur die nu nog op sommige stukken gewestweg van toepassing is teruggebracht worden naar 70 km/uur. Na de goedkeuring door de gemeenteraad zal het plan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor heeft men voor de komende 6 jaar een mobiliteitsplan wat vooral belangrijk is voor de aanvraag van de nodige subsidies bij de uit te voeren werken.

De uitleg van de schepen was degelijk maar een beetje saai en eentonig, de materie leent zich uiteraard niet echt voor enig flitsend spektakel. We hebben ook niet direct een idee om het iets aantrekkelijker te maken, tenzij de schepen het zou zien zitten als een Gers Pardoel of Charel Pardoel dan, de uitleg te rappen. ' 'K neem je mee, 'k neem je mee aan 70 km/u,...' of 'Spring maar achterop bij mij achter op mijn fiets, en ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen maar misschien wel langs het nieuwe fietspad naar Beerse,...'. Het is maar een voorstel.Koen Verheyen (NVA) vond de uitbreiding van de zone 30 in het centrum naar de verkeersveiligheid toe positief. Hij had wel vragen bij de inrichting en aanduiding van de zone's. Het is volgens hem belangrijk dat dat overal op een uniforme manier gebeurd zodat het voor de bestuurders duidelijk is wanneer ze dgl. zone binnenrijden. Schepen Lenaerts gaf mee dat de 30 km per uur niet op de invalswegen ingevoerd zou worden maar eerder in de wijken. Bij de 'aanpak' van de wijken zou er inderdaad gezorgd worden voor een zo groot mogelijke uniformiteit dit naar analogie met de zwart-gele palen bij het binnenrijden van de dorpskern.
In het actieprogramma is er sprake van korte, midden-lange en lange termijn, wat dit precies in jaren betekent is niet meteen duidelijk, veel hangt af van het verloop van de projecten en vooral van de toekenning van de subdidies.
De optelling van de kostprijs van de korte termijn projecten geeft het niet onaanzienlijke bedrag van 11.000.000 euro, dit zal uiteraard enkel dankzij de nodige subsidies uitgevoerd kunnen worden. Zo wordt er bijvoorbeeld voor het fietspad naar Beerse op een subsidie van 100% gerekend.

Het leven wordt duurder :

Door de nieuwe tarieven die worden toegepast door de Federale Overheidsdienst financiën worden de elektronische identiteitskaarten en rijbewijzen duurder. Zo zal het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel dat vanaf mei in Merksplas zal worden uitgereikt 25 euro gaan kosten. De burgemeester wou er wel nog een positieve noot aan toevoegen, de identiteitsbewijzen voor kinderen zijn gratis, maar vroeger werd er bij verlies ervan wel 1 euro aangerekend, deze komt nu te vervallen.Uw afval :

Er kwamen heel wat klachten vanuit de bevolking in verband met het onderhoud van de groencontainers. Het proper houden van de groene bakken blijkt niet zo simpel te zijn. Om hierbij een handje te helpen kunnen er vanaf nu afbreekbare bio-bags aangeschaft worden bij de gemeente. Het gebruik van deze zakken, die wellicht ook in de supermarkt te koop zullen komen, is zeker niet verplicht. Ze zouden volgens de burgemeester, na enig diep gepeins en verwarring, 6 euro per 10 zakken van 120L kosten.Tine Van Der Vloet (NVA) wou in deze context nog weten waarom er in onze jonge gemeente geen aparte ophaling gebeurd van de witte luierzakken. Deze moeten nu immers naar het containerpark worden gebracht. De reden hiervoor bleek te liggen in het feit dat er geen aparte verwerking van gebeurd, daarom is er in het verleden voor gekozen om via een subsidie de kostprijs voor de gebruikers naar beneden te halen.

De bib-com en de com kol :Ook de bibliotheekcommissie dient opnieuw samengesteld te worden overeenkomstig de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad. Zo zullen er 4 vertegenwoordigers van Leefbaar zetelen naast 1 CD&V, 1 NVA en 1 GROEN. Buiten de politiek zullen ook een aantal gebruikers en vertegenwoordigers van ideologische of filosofische strekking deel uitmaken van de commissie. Er komt een oproep om kandidaten te vinden, het verleden leert dat een keuze maken zich niet echt zal opdringen, meestal is het moeilijk de nodige mensen te vinden. Moesten er zich deze keer toch 'teveel' kandidaten opgeven, dan is volgens schepen Quirynen iedereen welkom, hoe meer volk hoe beter.

De beheerscommissie Merksplas kolonie zal voortaan vanuit de politiek bevolkt worden door 3 Leefbaar, 1 CD&V, 1NVA, 1 GROEN (zonder uitroepteken op vraag van Simon Viskens). Er zal trouwens op vraag van deze laatste ook voor gezorgd worden dat de verslagen van deze commissie beschikbaar komen op het intranet. De huidige samenstelling kan indien de noodzaak zich voordoet steeds gewijzigd worden.

Gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit en PWA :

De stuurgroep mobiliteitsplan begeleidde de opstelling van het mobiliteitsplan, aangezien dit nu is goedgekeurd wijzigt ook de functie van deze stuurgroep, die daarom wordt omgevormd tot de gemeentelijke begeleidingscommissie. Hierin zitten een aantal deskundigen maar ook een aantal afgevaardigden vanuit de politieke fracties. Naast de burgemeester en de schepen zullen dat 2 mensen uit de meerderheid zijn en 1 vanuit elk van de drie oppositiepartijen.

Ook voor het PWA (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) dienen de politieke partijen vertegenwoordigers aan te duiden, 3 Leefbaar, 1 CD&V, 1 NVA en 1 GROEN.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen :

Van punt 17 tot 32 op de agenda moesten er in totaal 27 vertegenwoordigers aangeduid worden voor allerlei raden van bestuur en algemene vergaderingen. Normaal gezien moest dit alles met stemmingen op papier verlopen, de briefjes lagen klaar. Maar enig rekenwerk leerde dat dit zou lijden tot het nodige onproductieve nachtwerk. De burgemeester stelde daarom voor dat er telkens maar één persoon zou worden voorgedragen die dan de unanieme goedkeuring zou krijgen zo was er geen echte stemming nodig. En zo geschiedde, niemand zag het blijkbaar zitten een hele procedure te doorlopen waarvan de uiteindelijk uitkomst toch al vast lag. We weten nu wie vanuit de meerderheid Merksplas zal vertegenwoordigen in IVEKA, IKA,PIDPA, IOK, CIPAL, IVEG, enz. Het zijn blijkbaar vooral Mies Gijsbrechts en Annie Verheyen die over de nodige vrije tijd beschikken om de nodige vergaderingen bij te wonen.Voor het IOK werd Hans Geerts (CD&V) vanuit de gemeenteraad unaniem door meerderheid en oppositie voorgedragen als kandidaat-bestuurder. Immers vanuit het ganse IOK-gebied kunnen er 5 raadleden vanuit de oppositie worden aangesteld als bestuurder. Indien er meer dan 5 kandidaten zijn speelt hierbij in de eerste plaats de unanieme voordracht, vervolgens de anciënniteit in de gemeenteraad en tenslotte de leeftijd van de kandidaat. Aangezien Hans al 2 legislaturen achter de rug heeft en een 'gezegende' leeftijd heeft bereikt zit de kans erin dat hij effectief bestuurder kan worden. Koen Verheyen (NVA) zal dan weer de oppositie vertegenwoordigen in Erfgoed Noorderkempen.

Op pensioen :

Ondertussen is een KB gepubliceerd dat vrijwillige brandweerlieden toelaat tot hun 65e door te gaan. Om dit ook in Merksplas mogelijk te maken werd het reglement hieraan snel aangepast. Snel, om zo een brandweerman die in maart 60 blijkt te worden, de mogelijkheid te geven nog enkele jaren het gevecht met de vlammen aan te gaan. De gemeenteraadsleden mogen binnenkort trouwens een uitnodiging verwachten vanuit de zone Taxandria waarbij ze de nodige uitleg zullen krijgen bij de werking van de zone.

De rondvraag :Ria Severeyns (CD&V) vroeg zich af waarom de biezenloop nog steeds niet is geruimd terwijl daar ondertussen wel de nodige stankhinder op te snuiven valt. Schepen Lenaerts wist te vertellen dat er stalen genomen waren en dat men nu aan het wachten was op het resultaat hiervan, pas daarna zou er eventueel actie komen. Ria vroeg zich af of daar echt moest op gewacht worden. Ook de straten rond Berkelaar, kapot gereden door het zware verkeer kregen haar aandacht. Schepen Dielis bevestigde het probleem en beloofde zodra het weer het toelaat voor de nodige herstellingen te zorgen.Hans Geerts (CD&V) meldde dat door de vestiging van een groot bedrijf op de Lochtenberg, er heel wat zwaar verkeer, geleid door de GPS, de smalle weg vanop de Steenweg op Hoogstraten inslaat. Hij vroeg zich af of een tonnagebeperking hier geen soelaas zou kunnen brengen, zodat het verkeer via de slagmolenstraat zou verlopen. Het zou bekeken worden. Hans Geerts wees ook nog op het recente 'parkeerprobleem' aan de sporthal, waarbij er volop geparkeerd wordt op het centrale plein en sommigen van de huidige wegwerkzaamheden gebruik maken om bijna tot in de sporthal zelf te rijden met hun wagen. Schepen Govers was zich bewust van het probleem en had zich blijkbaar al enige malen de nodige haren uit het hoofd getrokken om hieraan enige oplossing te geven. Tenslotte wees Hans Geerts op de soms gevaarlijke situaties in de Veldenbergstraat ten gevolge van omleiding met de werken op de Steenweg op Hoogstraten. De omleiding via de kolonie wordt blijkbaar niet echt gevolgd. Schepen Lenaerts wees op de 'graduele' aanpak van de omleiding waarbij het verkeer reeds vroeg naar de kolonie wordt afgeleid, bij beter weer zo stelde hij was alles al afgewerkt geweest.

Koen Verheyen (NVA) had een vraagje in verband met een bouwvergunning maar was niet zeker of hij ze wel in de openbare zitting kon stellen. Niet dus, naar de besloten vergadering verwezen. Via een vraag van Ria Severeyns (CD&V) werd het wel nog duidelijk dat het zou gaan over een eventuele doorgang die zou worden toegestaan langs het sociaal huis naar een privé-project.

Ook Jans Gysels (NVA) mocht een vraag afvuren, het enige wat we ervan verstaan hebben is 'methodische aanpak'. Gelukkig zat er naast mij iemand van dezelfde politieke overtuiging. Zo kwam ik na een 'wa zijt hem ?' alsnog te weten dat het ging over de stand van zaken betreffende de Faire Trade. Ook de burgemeester kwam in eerste instantie niet verder dan een 'wa zegde ?'. Vol medelijden keek ik naar de sterreporter van de Nieuwe Spetser die inderdaad uit wanhoop zijn armen in de lucht had geslagen omdat hij er eveneens niets van verstaan had. Gelukkig kon het feit dat een jonge studente naast hem had plaatsgenomen voor enige verzachting van de pijn en afleiding zorgen. Maar deze keer moet ik hem inderdaad gelijk geven, vooral de vragen gesteld vanop de uiteinden van de raadstafels, waarbij de hoofden volledig richting burgemeester worden gedraaid, zijn uiterst moeilijk te verstaan, zeker als er een paar niet alledaagse woorden worden tussen gegooid. Misschien een hint aan de andere raadsleden om hun jonge collega's bij een vraag van de nodige micro te voorzien zodat hun stem over de hele zaal verstaanbaar kan weerklinken. Of is het toch de ouderdom die ook ons parten begint te spelen.

Jef Schoofs (GROEN) in het verleden immer positief over de strooicapaciteiten van het gemeentepersoneel was deze keer iets kritischer. Voor de fietspaden gaf hij weer een dikke pluim, over de straten was hij iets minder te spreken. Hij vroeg zich af welke systematiek er zit in de volgorde van de aanpak van de straten, want hij stelde zich hierbij toch een aantal vragen. Zo werd er in de dunbevolkte Markstraat vroeg gestrooid, terwijl bijvoorbeeld de Heidestraat 4 dagen later nog van een mooie laag ijs was voorzien. Volgens schepen Dielis wordt er volgens een vast plan gewerkt en heeft iedere straat rond 7.30u zijn beurt gehad. Veel verschil kan er volgens hem dan ook niet zitten tussen de verschillende straten. Veel heeft volgens hem te maken met het al dan niet drukke verkeer dat er over de straten passeert. Jef vroeg om het allemaal toch eens in het kader van de verkeersveiligheid te bekijken en er eens over na te denken of het wel echt nodig is dat er bijvoorbeeld in de Langstraat wordt gestrooid. Volgens Hans Geerts (CD&V) geeft een combinatie van strooien en schaven het beste resultaat.

Koen Verheyen (NVA) had in de pers gelezen dat er een premie was toegekend inzake de kolonie van 1.655.683 euro, hij wou weten wat de invloed hiervan was op de begroting van de gemeente. De deugniet wist het, zo bleek later, zelf eigenlijk al wel want in het artikel stond er bij dat het een deeltje was van de meerjarige overeenkomst. Toch wou hij het ook eens horen uit de mond van de burgemeester, zo geschiedde. Waar het verschil zat tussen deze 1.655.683 euro en de in de begroting ingeschreven 2.129.517 euro bleek moeilijker te beantwoorden; antwoord volgt dus.

Vorige week werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Molenzijde goedgekeurd hierin is er ook sprake van een fietspad, er is echter nog geen zicht op de timing en het budget hiervoor. Dat hangt blijkbaar volledig af van eventuele subsidies voor de nodige rioleringswerken.

Zo kwamen we, dankzij het uitstel van punt 4 en het omzeilen van de papierenstemming sneller dan gevreesd bij de bedanking voor onze aanwezigheid, en konden we nog een graantje meepikken van de gebeurtenissen en intriges achter de schermen in het echte politieke leven van 'met man en macht'.

Tot volgende maand.

J.G


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.