U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Betaalt Merksplas hoge boete? - 29-09-2004

Iedereen weet dat de Gemeente Merksplas haar deel wil doen in de redding van het domein van Merksplas-kolonie. Meer bepaald de Kapel, de Grote Boerderij en de omringende (landbouw-)gronden zouden door Merksplas gekocht worden. Dit zou gebeuren via de procedure van een zogenoemde "minnelijke onteigening". Om dit rond te krijgen gaf de Gemeenteraad reeds vroeger zijn fiat over een overeenkomst tussen de Gemeente Merksplas en de huidige eigenaar, de Regie Der Gebouwen. Ook de Cd&V stemde met dit scenario in.Sindsdien echter geraakte de procedure, die door het Schepencollege uitgewerkt moest worden, niet rond. Klap op de vuurpijl was een brief van de Vlaamse Minister van 10 mei 2004 aan het Schepencollege waarin hij weigerde de machtiging tot onteigening te geven. De kernreden voor de weigering was het feit dat de Minister vond (op basis van een advies van Monumenten en Landschappen), dat het beter zou zijn dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de landbouwgronden zou kopen (en dus niet de Gemeente).

Er was ook een scenario dat de VLM en de Gemeente elk een deel zouden doen. De VLM en de Gemeente Merksplas raakten het echter na meerdere onderhandelingen niet eens over een prijs. Wie daarvan de schuld draagt is niet duidelijk. Er is daarover onenigheid naargelang de bron die we daarover ondervroegen.

In ieder geval gaf de VLM op de duur (ook aan ons) te kennen niet langer geïnteresseerd te zijn in de landbouwgronden. Bijgevolg zou er dan een nieuw advies van Monumenten en Landschappen kunnen komen aan de Vlaamse Minister. Op basis daarvan vraagt het Schepencollege van Merksplas dan ook aan de Minister zijn eerdere weigering te herzien. Merksplas blijft immers in principe vragende partij om de Kapel, Grote Boerderij en gronden te kunnen onteigenen.

Hoe dit gaat aflopen en wat de Minister zal beslissen is voorlopig een open vraag.Er is echter nog een ander aspect aan de zaak. Oorspronkelijk was immers afgesproken dat de hele procedure van de minnelijke onteigening rond moest zijn tegen een bepaalde datum. Als dat niet zou lukken waren er afspraken gemaakt over een boete.

Door alle discussies in het dossier, ziet het er nu naar uit dat de Gemeente Merksplas die boete inderdaad boven het hoofd hangt.

Het Schepencollege van Merksplas heeft het gevoel dat het slachtoffer is van het getalm van anderen. Zo werd naar verluidt het bewuste advies van Monumenten en Landschappen aan de Vlaamse Minister uitgebracht in juli 2003. Het overmaken van het advies aan de Minister gebeurde echter pas in februari 2004. Het Schepencollege riep dan ook "overmacht" in. Het wilde niet dat de Gemeente financieel verantwoordelijk gesteld zou worden (door een boete te moeten betalen) voor de schuld van andere instanties. Die andere instanties zeggen echter dat het Schepencollege zélf grotendeels verantwoordelijk is voor de trein der traagheid in het dossier van Merksplas-Kolonie.

In ieder geval zag het Schepencollege de bui hangen. Het meldde dan ook medio juli 2004 aan de Regie Der Gebouwen dat het afziet van het gebruiksrecht van de Kapel, de Grote Boerderij en de landbouwgronden! Hoewel dit een zéér belangrijke beslissing is (en strijdig is met de door de Gemeenteraad genomen beslissing) werd niemand -ook de Gemeenteraad niet- er van ingelicht.

De CD&V heeft daarom alleen al bij de manier waarop het Schepencollege de zaken "regelt", zware bedenkingen. Toen wij in de Gemeenteraad van augustus 2004 een vraag stelden over de voortgang van het dossier, heette het immers nog dat er over het dossier van de Kolonie "geen nieuws" was.Ondertussen heeft naar verluidt de Regie Der Gebouwen ook een antwoord bezorgd.

De door de Gemeente ingeroepen "overmacht" wordt niet aanvaard. De Regie Der Gebouwen wil dus de integrale uitvoering van het contract en eist de betaling van de in de gebruiksovereenkomst afgesproken bedragen. Het betreft 54.000 euro plus 76.000 euro plus 141.013,22 euro interesten. We praten dus over maar liefst 271.513,22 euro! Gezien het feit dat het Schepencollege de gebruiksovereenkomst bovendien opgezegd heeft, is de zaak voor de Regie Der Gebouwen ook "definitief".

Het Schepencollege krijgt van de Regie Der Gebouwen ook nog een veeg uit de pan. Er zou immers nooit geantwoord zijn op een vraag of de Gemeente Merksplas bereid zou zijn een bod te doen op de Kapel, de Grote Boerderij en de gronden. Dat bod zou dan gelijk geweest moeten zijn aan de reeds eerder voorgestelde onteigeningsvergoeding ten bedrage van 1.357.656 euro.

Het is duidelijk. Bij de Regie Der Gebouwen zijn ze het beu. Er wordt ook fel betwijfeld of de onteigening/regeling ooit nog klaar kan geraken voor het einde van 2004.

Allicht daarom stelde de Regie Der Gebouwen een advocaat aan om de Gemeente Merksplas in gebreke te stellen.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.