U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

RUP Glastuinbouw Merksplas - 28-07-2013

De gemeenteraad heeft in maart het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor glastuinbouw goedgekeurd. Via het RUP wil men een duidelijk vergunningskader scheppen voor de ontwikkeling van de glastuinbouw in Merksplas. Men tracht op deze manier te komen tot een concentratiegebied voor glastuinbouw op Koekhoven en een afrembeleid voor de gebieden buiten deze zone.

In verband met dit RUP liep er van april tot juni een openbaar onderzoek waarbij iedereen de mogelijkheid had zijn bezwaren in te dienen. CD&V Merksplas heeft een aantal bedenkingen en bezwaren bij een aantal inhoudelijke punten van het plan en heeft dan ook een bezwaarschrift ingediend, de weerslag hiervan kan u hieronder terug vinden.


BEZWAARSCHRIFT BETREFFENDE HET GEMEENTELIJK UITVOERINGSPLAN
GLASTUINBOUW MERKSPLAS


Merksplas 17 juni 2013

Aan de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Merksplas
Markt 1
2330 Merksplas

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan glastuinbouw Merksplas en wensen hierbij de volgende adviezen, opmerkingen en bezwaren over te maken :

Vooreerst willen wij wijzen op het economisch belang van de glastuinbouw in Merksplas en binnen de zone Koekhoven in het bijzonder. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit specifieke gebied waarbij een duidelijk kader wordt opgemaakt waarbinnen de verdere ontwikkeling van de zone mogelijk is kan dan ook op onze steun rekenen. Een aantal uitganspunten vinden we in deze heel belangrijk : een evenwicht tussen de belangen van de glastuinbouw en de landbouw, de economische leefbaarheid van de bedrijven nu en in de toekomst (binnen en buiten de specifieke zone), het in rekening brengen van huidige en toekomstige evoluties (o.a. inzake bedrijfsgrootte) binnen de glastuinbouwsector, het vermijden van nieuwe bedrijven andere dan glastuinbouwbedrijven waarvan de exploitatie een negatieve impact kan hebben op de werking van deze laatsten. Tenslotte moet er uiteraard ook rekening gehouden worden met de actuele toestand in en rond het gebied die soms afwijkt van deze op het moment van aanvang van opmaak van het plan.

Rekening houdende met deze uitgangspunten komen we tot volgende opmerkingen bij het plan :

Afbakening van de zone :

o De afbakening van de agrarische bedrijvenzone is erg "eng" gehouden ook ten overstaan van de oorspronkelijk door de provincie afgebakende zone. Het gevolg hiervan is dat de uitbreidingsmogelijkheden van een aantal bedrijven sterk beperkt worden zo niet onbestaande zijn en dat er rechtsonzekerheid ontstaat voor andere. De oostelijke grens gevormd door koekhoven en geheul ligt omwille van het vogelrichtlijngebied vast, aan de westelijke kant gevormd door Horst, tot biezenloop en zo naar Berkelaar, zijn er naar ons inzicht wel nog mogelijkheden en verbeteringen aan te brengen.

We denken hierbij aan :

 Opname van het bedrijf Veluko in het concentratiegebied. Dit bedrijf ligt juist tegen de grens van de afgebakende zone. Dit betekent voor dit bedrijf dat de groeimogelijkheden afgetopt worden op maximum 5ha wat gezien de huidige omvang van het bedrijf (3,5 ha) heel beperkt is en aldus in de toekomst kan gaan wegen op de economische rentabiliteit van het bedrijf. De opname van het bedrijf binnen de zone zou een grotere rechtszekerheid geven. Het verleggen van de grens rond het bedrijf en de omliggende gronden die begrensd worden door 2 beken zouden het bedrijf naar de toekomst toe meer mogelijkheden geven. Dit alles zonder grote weerslag op de ruimtelijke ordening in het gebied.

 Opschuiven van de grens in westelijke richting ter hoogte van het bedrijf Truyenberg.

 Opschuiven van de grens in westelijke richting ter hoogte van het bedrijf Den Berk. De huidige grens loopt immers dwars door dit bedrijf. Het lijkt ons dan ook logisch, ook naar rechtszekerheid toe, het bedrijf in zijn geheel binnen de zone op te nemen, ook dit kan zonder enige weerslag op de ruimtelijke ordening in het gebied. Een bestaande realiteit kan moeilijk genegeerd worden.

Afrembeleid buiten de agrarische bedrijvenzone :

o In het kader van het afrembeleid buiten de agrarische bedrijvenzone, wordt in het overdrukgebied de uitbreiding van de glastuinbouwbedrijven beperkt tot een totale oppervlakte van maximum 5ha. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat 5ha voldoende is om een bedrijf leefbaar en rendabel te houden. Gezien de evoluties de laatste jaren qua schaalvergroting in de sector, ook bijvoorbeeld in de aardbeiteelt, lijkt ons deze grens echter niet realistisch. We zijn dan ook voorstander van een aanpassing van deze grens naar 8 à 10 ha.
o In het kader van het afrembeleid buiten de agrarische bedrijvenzone worden er geen nieuwe vestigingen toegelaten in het overdrukgebied. Dit maakt het echter ook voor bedrijven die op hun huidige locatie geen uitbreidingsmogelijkheden hebben onmogelijk om zich binnen dit gebied te herlocaliseren.

Biogasinstallaties :

o Ook biogasinstallaties worden in de bedrijvenzone toegelaten, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen dgl. bedrijven geen hypotheek leggen op de normale uitbatingsmogelijkheden van de glastuinbedrijven. Gezien de effecten dat de inplanting van een biogasinstallatie in dgl. concentratiezone op de omliggende glasbouwbedrijven altijd zal hebben lijkt het ons beter de mogelijke vestiging van dgl. installatie gewoon uit te sluiten en enkel de mestverwerking verbonden aan een bedrijf toe te laten.

Dit bezwaar wordt ingediend door CD&V-Merksplas vertegenwoordigd door Ria Severeyns en Hans Geerts :

Ria Severeyns Hans Geerts


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.