U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 17 sept. 2007 - 17-09-2007

De zomer en de vakantie zitten erop..."back to business as usual"! Het schepencollege had de gemeenteraad deze keer bijeengetrommeld voor elf agendapunten in de openbare vergadering en geen enkel in de besloten vergadering. Openheid (voor het publiek) troef dus, deze keer.

Na de verwelkoming en de vaststelling dat iedereen akkoord was met het verslag van de vorige vergadering, kwam Jef Schoofs (Groen!) als voorstemmer van dienst uit de bus.

Dan volgde een tweede beurt begrotingswijzigingen. Het nummer 3 voor de gewone dienst en het nummer 4 voor de buitengewone dienst (de investeringen). In principe verschuift een begrotingswijziging intern de middelen uit de reeds goedgekeurde begroting.

Werner Van Baekel (CD&V) zei bij begrotingswijziging 4 dat de schuld van de gemeente enorm gestegen is in één jaar (+74%). De burgemeester gaf dat toe, maar betwistte de mate waarin. Hij noemde de perceptie door de cijfers scheefgetrokken. De rekening zal later de ware omvang van de schuld duidelijk maken. Momenteel zijn de enige exacte cijfers die van het jaar 2005.

CD&V en Groen! stemden tegen de begrotingswijzigingen.

Daarna volgde het belangrijkste punt van deze bijeenkomst: de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Merksplas.Dit plan is een zeer belangrijk beleidsplan. Om de gemeente in de toekomst meer zeggingsmacht te kunnen geven over de eigen ruimtelijke ordening, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Eén van de voornaamste voorwaarden is de opmaak van het structuurplan. Hierin geeft de gemeente aan hoe ze de ruimtelijke ordening voor de komende jaren ziet. Het gaat dus om een langetermijnvisie.

Het gemeentelijk plan moet kaderen in het provinciale plan, dat dan weer moet kloppen met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Een studiebureau heeft in opdracht van de gemeente jaren aan het plan gewerkt. Momenteel ligt het resultaat op tafel.

Gezien het feit dat de GeCoRo (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) er niet in geslaagd was een ultiem advies te formuleren, moest de gemeenteraad zelf de klus uitvoeren de bezwaren die de burgers en belangengroepen binnengebracht hadden, te ordenen en te bespreken.

De gemeenteraadsleden kregen een dik dossier dat uit drie delen bestaat:
- de gemeenteraadsbeslissing die opsomt wat er gedaan is om tot dit plan te komen,
- de bezwaren en adviezen,
- een bundeling van dit alles met wat er aan nog aan het plan gewijzigd zal worden na inspectie door het schepencollege.De bezwaren waren binnengebracht door particulieren (landbouwers en andere), politieke partijen (CD&V en Groen!), ondernemers, de Boerenbond en de gemeenten Hoogstraten en Beerse. Eén bezwaarschrift werd ingediend door 42 eigenaars of bewoners van weekendhuisjes. Er waren ook adviezen van de provincie en de Vlaamse overheid.

Het is onmogelijk dit alles hier samen te vatten.
Sommige bezwaren waren naast de kwestie omdat eigenaars hun grond tot bouwgrond willen zien omgevormd. De voornaamste wél geldige thema's waren de bedrijvenzone (op de Boensberg), de sportuitbreiding naast Carons Hofke, de zone voor glasteelt op Koekhoven, de problematiek van de weekendhuisjes en de permanente bewoning, de uitbreiding van camping Breebos, het feit dat het plan tendentieus is opgesteld en de sector natuur benadeelt, ruimte voor landbouw, het aansnijden van ruimte om te kunnen bouwen... Het Agentschap ruimtelijke ordening (Vlaamse overheid) zag in zijn advies een aantal tegenstrijdigheden met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Een klein aantal suggesties die door de bezwaarindieners werden gedaan, worden ook in de definitieve versie opgenomen. De overgrote meerderheid van de bewaren werd door het schepencollege echter van tafel geveegd.Namens CD&V zei ik over het structuurplan:

Vooraf

CD&V-Merksplas is teleurgesteld in het ruimtelijk structuurplan dat nu definitief voorligt.
Wij kunnen dit plan dan ook niet goedkeuren om twee reden:

Te weinig inspraak

- Dit plan is het plan van een zeer kleine groep mensen die van in het begin wisten wat de uitkomst moest zijn,
- De vergaderingen van de stuurgroep hebben amper bijgedragen tot een bijsturen van de oorspronkelijke visie,
- De visie die in het structuurplan zit, werd handig buiten de verkiezingsstrijd gehouden,
- Er werd slechts één inspraakvergadering gehouden, dan nog in de paasvakantie,
- Er was slechts één folder, weinig inhoudelijk,
- De gemeenteraad moest de voorlopige versie goedkeuren op de laatste bijeenkomst van de vorige legislatuur,
- De GeCoRo is er niet in geslaagd een definitief advies te formuleren. Dat er nog geen nieuwe GeCoRo is, kan op ons begrip rekenen. Dat de oude GeCoRo zijn werk niet afmaakt, vinden wij zéér vreemd.

Inhoudelijk

Op het inhoudelijke vlak denken wij dat er verkeerde beleidskeuzes gemaakt worden op vlak van:
- De inplanting van de tweede ambachtelijke zone,
- De inplanting van de uitbreiding van de sportinfrastructuur,
- De aanpak van de problematiek van illegale bouwsels en -bewoning,
- De uitbreiding van Camping Breebos.
Schepen Lenaerts verdedigde zijn geesteskind en weerlegde de kritiek van CD&V. Volgens hem is er wél voldoende inspraak geweest en heeft de GeCoRo wel een advies gegeven. De hogere overheid vindt het plan een goed document. Hij zei dat het onmogelijk is iedereen te plezieren. Het bedrijventerrein kan enkel op de Boensberg komen, Carons Hofke is een goede locatie voor de sport en de weekendbewoners en -eigenaars zullen sociaal begeleid worden.

Jef Schoofs (Groen!) was ook tegen de Boensberg als locatie voor het bedrijventerrein. De zone voor glasteelt is te groot bemeten. De reservezone voor de herlocalisering van de weekendhuisjes hoeft volgens Groen! niet op de voorgestelde plaats in de Wortelbaan (rechts). Op de Kolonie moet alles in functie staan van de bewaring van het landschap. Ook Jef Schoofs noemde de inspraak een lachertje. Hij vond het ook vreemd dat het studiebureau van IOK mag rechter spelen over het eigen werkstuk.

Schepen Lenaerts weerlegde ook al deze kritieken. Omdat de oppositie duidelijk geen zin had in een nutteloze discussie ten gronde, werd er gestemd. Groen! en CD&V stemden tegen het ruimtelijk structuurplan Merksplas.Na het belangrijke punt over het structuurplan werd een lastenboek goedgekeurd voor de uitvoering van een milieu-audit voor het gemeentehuis. De raming voor dit studiewerk bedraagt 10.000 euro. Jef Schoofs (Groen!) verkreeg dat er ook over de uitstoot van broeikasgassen gerapporteerd zal worden.

Daarna werden de samenstelling van het zogenaamde Lokaal Overleg Kinderopvang en ook de statuten van deze overleggroep goedgekeurd. Dit overleg bestond al, maar moet nu opnieuw opgericht worden op vraag van de Vlaamse overheid. Het wordt dus nu een officiële gemeentelijke adviesraad. De raad zal onder andere een beleidsplan moeten maken betreffende de kinderopvang in de gemeente. Hij wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de mensen die met opvang bezig zijn, de gebruikers (klanten) en het bestuur.

Op vraag van de Vlaamse overheid werden dan een deontologische code voor de lokale mandatarissen (burgemeester, schepenen en raadsleden) én zo'n code voor de personeelsleden van het gemeentebestuur goedgekeurd.

Nog op vraag van de Vlaamse overheid werden de eerste principes goedgekeurd om op termijn te komen tot een intern controlesysteem en een systeem van klachtenmanagement (binnen het gemeentebestuur). Het is onder meer de bedoeling dat meer doorzichtig wordt hoe er met eventuele klachten van burgers omgegaan zal worden. De gemeentesecretaris wordt gevraagd dit systeem stap voor stap verder uit te bouwen.

Dan stelde de gemeenteraad de functie van onderluitenant bij de brandweer opnieuw open. Er was eerder een fout gemaakt bij de te volgen procedure.

Tenslotte volgde de rondvraag.Werner Van Baekel (CD&V) kaartte het punt aan waar we het op deze site al over hadden in "De doos van Pandora 6". Een collega-gemeenteraadslid liet zich immers verkiezen tot voorzitter van de Gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw (GALT), hoewel dat volgens de statuten van de GALT niet mag. Werner Van Baekel vond dit een pure schande en hekelde de opstelling van de aanwezige schepen in deze en noemde het een blijk van onbehoorlijk bestuur dat het schepencollege dit toelaat. Hij vroeg zich ook af hoe deze praktijk te rijmen is met de zopas goedgekeurde deontologische code.

De burgemeester probeerde de meubels te redden door te verwijzen naar de autonomie van de GALT. Hij vergeleek de kwestie met het feit dat de regels ook niet gevolgd worden als er bijvoorbeeld niet genoeg vrouwen gevonden worden voor adviesraden.

Jef Schoofs (Groen!) sprong mee op de kar en maakte duidelijk dat de GALT niet het recht heeft de goedgekeurde statuten naar eigen goeddunken te interpreteren. De gemeenteraad is in deze bevoegd.

Werner Van Baekel (CD&V) was door het antwoord van de burgemeester zo geschoffeerd dat hij zijn boeltje pakte en de raadszaal verliet.

Jef Schoofs (Groen!) had een punt in dezelfde sfeer. Waar vorig jaar gezegd was dat per vergissing toestemming gegeven was aan een privé-persoon (tevens familielid van een schepen) om de ruiterijhal te huren voor een megafuif, was dat dit jaar wéér gebeurd! Er staat toch duidelijk in het reglement op de ruiterijhal dat dit niet kan?
De burgemeester zei dat het schepencollege een uitzondering mag toestaan en dat de jeugd vraagt naar zulke evenementen.

Hans Geerts (CD&V) zei dat de verlichting van de looppiste in Carons Hofke niet voldoet. Er zijn diverse donkere plekken op het parcours. Dat werd beaamd. Er zal aan gewerkt worden.

Namens CD&V vroeg ik of de geluidsversterking in de zaal van De Marc/kt op tijd klaar zal zijn voor de optredens die verenigingen plannen. Ook daar wordt aan gewerkt.

Tenslotte pleitte Jef Schoofs (Groen!) voor een betere signalisatie in het gemeentehuis.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.