U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V wil bedrijven op Kolonie - 04-11-2004

Drie zoekzones voorgesteld.

Men is reeds een aantal jaren bezig met de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Merksplas (GRSM). Terzake bevoegde medewerkers van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) legden reeds verscheidene ontwerpen van deelnota's op tafel. Die werden dan ook in verscheidene vergaderingen met diverse geledingen en partners uitvoerig besproken.

Tijdens één van de vergaderingen van de begeleidende Stuurgroep (waar wij vanuit de CD&V ook aan deelnemen) werd op 21 oktober 2004 de zogenoemde "Afwegingsnota" besproken. De Schepen van ruimtelijke ordening vroeg daar aan de diverse partners rond de tafel hun schriftelijke visie te formuleren over een eventuele toekomstige tweede ambachtelijke zone in Merksplas.Tot op vandaag heeft Merksplas één grote ambachtelijke zone die gelegen is tussen de Kolonie, de Veldenbergstraat en de Vaartstraat. Bovendien zijn er op het Gewestplan nog een aantal kleinere percelen als industriezone ingekleurd, verspreid over diverse plaatsen.

Merksplas werd door de Vlaamse Overheid aangeduid als "Hoofddorp van het type 2". Dit betekent onder andere dat er eventueel een tweede ambachtelijke zone mag bijkomen in het kader van de nieuwe structuurplanning. Die zone mag maximaal 5 ha groot zijn. Merksplas staat dus voor de vraag of er zo'n zone komt en waar we ze zouden willen ontwikkelen.

Er moet daarbij echter rekening gehouden worden met de voorschriften en "spelregels" van de Vlaamse en Provinciale Overheden. Zodoende worden de keuzemogelijkheden ernstig beperkt. In de "Afwegingsnota" zijn er drie zogenoemde "zoekzones" voor een ambachtelijke zone aangeduid. Het gaat om volgende zones:

1. Een zone op de Boensberg, aansluitend op het industriegebied in Beerse langs het kanaal.
2. Een zone in de driehoek tussen de Steenweg op Hoogstraten en de Veldenbergstraat.
3. Een zone op de Kolonie op de site van de oude steenfabriek en achterliggend populierenbos.

De auteurs van de "Afwegingsnota" hebben zelf een voorlopig voorstel geselecteerd. Ze hebben daarbij uitsluitend ambtelijk geredeneerd en rekening gehouden met de diverse factoren en voorschriften. Dat is uiteraard hun job. Hun conclusie is dat de tweede ambachtelijke zone best ontwikkeld wordt op de Boensberg.

In de Stuurgroep van 21 oktober 2004 was er echter het voorstel de zaken ook nog eens nader te bekijken "door de Merksplasse bril". Bovendien werd er ook gezegd dat nieuwe voorstellen over andere locaties meer dan welkom zijn. Uiteraard moeten die dan ook wel passen in de hogere regelgeving.CD&V stelt bij elk alternatief randvoorwaarden.

1. CD&V-Merksplas wil onderlijnen dat wij vragende partij zijn voor de ontwikkeling van een tweede ambachtelijke zone. Er is behoefte aan meer ruimte voor de ambachtelijke ondernemers. Zo willen wij ook werken aan meer werkgelegenheid.
2. Een tweede ambachtelijke zone moet dienen voor het lokaliseren van nieuwe eigen kleine bedrijven en voor het herlokaliseren van de bestaande zone-vreemde bedrijven.
3. CD&V-Merksplas stelt algemene voorwaarden aan de aard van de bedrijven die wij op een tweede ambachtelijke zone willen toelaten: deze bedrijven moeten (uiteraard) ambachtelijk zijn, een substantiële werkgelegenheid genereren, een minimum aan verkeerstrafiek creëren en zo weinig mogelijk hinder veroorzaken qua geluid, geur en afval. Zodoende sluiten wij om die redenen de winkelsector en de transportsector bij voorbaat uit.
4. Al deze voorwaarden moeten verankerd worden in een reglement dat ook moet toegepast worden. Dit klinkt evident, maar CD&V-Merksplas constateert dat dit met het reglement van de huidige ambachtelijke zone te weinig gebeurd is.Onze afweging van de diverse voorstellen.

Zoals gezegd kiezen de auteurs van de "Afwegingsnota" voor de afbakening van een zoekzone ter hoogte van de Boensberg . Ze hebben daarvoor argumenten die ze halen uit de consequente toepassing van de principes van de structuurplanning en uit de logica die ontwikkeld werd in de reeds vroeger voorgestelde deelnota's. Vooral het principe dat een nieuwe ambachtelijke zone best gekoppeld wordt aan een zone waar reeds industriële activiteit is, is in deze afweging doorslaggevend. Door te kiezen voor deze zone worden op termijn een uitbreiding van het Milieubedrijf (IOK) samen met de uitbouw van een tweede ambachtelijke zone voor Merksplas mogelijk gemaakt.

CD&V-Merksplas vindt echter dat er op de Boensberg ook een aantal zeer belangrijke nadelen zijn. Die zijn van landschappelijke, landbouwkundige en sociale aard. De aangeduide zoekzone legt immers beslag op uitstekende landbouwgronden langs het prachtige dorpsgezicht van de Boensbergdreef. De gezinnen die leven van de uitbating van het landbouwbedrijf aldaar worden reeds zwaar belaagd door de geplande ontwikkeling van een klei-ontginning aan de andere kant van het bedrijf. De ontwikkeling van een ambachtelijke zone zal volgens de CD&V dan ook zeker de doodsteek betekenen voor landbouwactiviteit op die plaats.

De auteurs kiezen evenmin voor de driehoek tussen de Steenweg op Hoogstraten en de Veldenbergstraat. Centraal argument is hier dat de zone gekneld ligt tussen de Steenweg op Hoogstraten en de Camping Molenzijdse Heide. Deze camping is in het Provinciaal Structuurplan geselecteerd als zijnde van regionaal belang met nood aan uitbreiding. Een driehoekige site wordt door de auteurs gezien als een onwerkbare vorm voor de uitbouw van een bedrijventerrein.

Anderzijds heeft deze zone volgens CD&V-Merksplas wel verkeerskundige troeven door de directe ligging langs de gewestweg N124. De ontsluiting zou dus gemakkelijk georganiseerd kunnen worden.

Een keuze voor de Kolonie is voor de auteurs ook niet mogelijk. Centraal argument daarbij is dat de Kolonie beschermd is als landschap. Een indringen van harde functies kan bijgevolg niet.

CD&V-Merksplas ziet de bescherming van de Kolonie als een belangrijke verwezenlijking voor Merksplas en voor de hele Noorderkempen. Het maatschappelijk draagvlak voor deze bescherming is groot en wij willen daar niet aan tornen. Wij denken echter dat het beschermingsbesluit de ontwikkeling van industrie op de Kolonie niet uitsluit.
Het standpunt van CD&V-Merksplas over de Kolonie is altijd geweest dat wij alle bestaande functies op het domein wilden behouden.
Een nieuwe ambachtelijke zone mét een verbinding (brug) over de ringgracht naar de huidige ambachtelijke zone willen wij zeker niet.Geen zoekzone op de Boensberg!

De afweging is moeilijk want alle opties hebben een aantal voordelen en nadelen. Wij denken echter dat het kijken naar de problematiek "door de plaatselijke bril" een meerwaarde geeft aan het beslissingsproces.

Het is duidelijk dat de keuze voor de Boensberg het beste strookt met de voorschriften uit de structuurplanning. Ze gaat echter totaal voorbij aan wat in Merksplas sterk leeft: het kan niet een leefbaar landbouwbedrijf de nek om te wringen. Kiezen voor deze optie zal dan ook niet aanvaard worden door de publieke opinie.

De keuze voor de driehoek langs de Steenweg op Hoogstraten is te verdedigen vanuit verkeersoogpunt. De inplantingplaats vloekt echter met de aanwezigheid van de camping en vooral met de vorm van het terrein.Wél een zoekzone op de Kolonie!

CD&V-Merksplas kiest daarom ondubbelzinnig voor de zoekzone van de Kolonie. Uiteraard willen wij dat daarbij al onze randvoorwaarden volledig nagekomen worden.

Op die manier wordt een nuttige herbestemming gegeven aan de probleemsite van de oude steenfabriek waar niemand in geïnteresseerd is of een oplossing voor heeft. Dit gedeelte van de Kolonie is volgens ons immers het enige dat vanuit natuurkundig, historisch of cultureel oogpunt "eerder waardeloos" genoemd kan worden.

Rondom het nieuwe ambachtelijke terrein willen wij een substantiële bufferzone van groen. Daardoor wordt ook de natuurkundige kant opgewaardeerd.

De oostelijke groene corridor die in het voorlopige inrichtingsplan is voorzien, kan er -desnoods wat afgeslankt- komen.

De drevenstructuur van de Kolonie moet behouden blijven en de verkeersafwikkeling erdoor moet zo georganiseerd worden dat het de andere gebruikers van het gebied zo weinig mogelijk stoort.

Wij herhalen dat CD&V-Merksplas zeker geen verbinding wil tussen de nieuwe ambachtelijke zone en de huidige.Nu al verder werken met wat nog ter beschikking is!

Tenslotte willen wij dat de resterende industriegronden die nog ter beschikking zijn in de huidige ambachtelijke zone, zo snel mogelijk ter beschikking gesteld worden.
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.