U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 15 oktober 2007 - 15-10-2007

Merksplas kermis is achter de rug, dus we zijn nu pijlsnel op weg naar het lange donkere seizoen. Wellicht om de raadsleden na de zware dagen van de dorpsfeesten niet te zwaar te belasten, had het schepencollege gezorgd voor een lichtverteerbare agenda met zeventien punten in de openbare vergadering en slechts één in besloten vergadering.

Iedereen was op post en na de verwelkoming en de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, kwam Werner Van Baekel (CD&V) als voorstemmer uit de urne.We begonnen met de jaarlijkse toekenning van de gemeentelijke subsidies voor ontwikkelingshulp. De Wereldraad doet steeds naar best vermogen zijn job de binnengekomen aanvragen te beoordelen. In 2007 kwamen negen aanvragen binnen. Zeven daarvan werden positief geadviseerd. Zes daarvan kregen vroeger reeds subsidies:

- Mieke Berghmans (Zimbabwe)
- Gust Lauwerysen (Ethiopië)
- Pieter Peeraer (Zuid-Afrika)
- Jef Van Den Ouweland (Peru)
- Leo Verheyen (Brazilië)
- Pieter Vranckx (Brazilië)

Voor Tom Verstraeten (Ghana) is er nu ook een positief advies.
Voor Hedwich Borghs (India)en Isabelle Devocht (India) niet.

Elk project krijgt 1.785 euro uitgekeerd.Na de ontwikkelingshulp kwam de sector cultuur aan de beurt. De gemeenteraad werd gevraagd een aantal culturele verenigingen (opnieuw) te erkennen. Bij de 16 reeds erkende verenigingen komen er maar liefst 21 bij. Twee aanvragers kregen een negatief advies van de Cultuurraad (CuRaM). De nieuwe gelukkigen zijn: Wijk Opstal, Wijk Kolonie, Wijk Gezellestraat, ACW, Unizo, Wereldwinkel, Landelijke Gilde, Vrienden van de kerststal, Sint-Niklaasvrienden, Jong-KVG, zangkoor Sint-Cecilia, Canaria Eendracht, Spetsershulp Polen, Oudstudenten, Kind en Gezin, KVG, Wijk Hoekeinde, Wijk Koekhoven, Missie- en ontwikkelingshulp , ACV en Ziekenzorg CM.

Namens CD&V zei Werner Van Baekel dat de subsidies aan de verenigingen laag zijn en ook al jaren niet meer aangepast. Hij pleitte voor een globaal subsidiereglement waarin aan de hand van criteria de noden van de sportieve en culturele verenigingen bekeken kunnen worden. Volgens Werner is er een job weggelegd voor de sportraad en de cultuurraad. De burgemeester kon daarmee akkoord gaan. Tot nu toe is er vooral geïnvesteerd in de infrastructuur.Het bestuur gaat verder met zijn inspanningen voor meer verkeersveiligheid. Deze keer keurde de gemeenteraad een koepelmodule goed voor de aanleg van fietspaden langs de N132 Merksplas - Weelde-Statie (Steenweg op Weelde). Het wordt een module 13, wat betekent dat de gemeente bouwheer is. Er is 100% subsidiëring door het Vlaams Gewest. Het fietspad wordt ook doorgelegd tot in Weelde-Statie via een gelijkaardige overeenkomst tussen de stad Turnhout en het Vlaams Gewest. Het studiebureau moet ook de koppeling maken met het dossier voor de gescheiden riolering.

Nog in de sfeer van de verkeersveiligheid, werd een lastenboek goedgekeurd voor de heraanleg van de Goordijkstraat en de Nachtegaalstraat. Er is een raming gemaakt die 77.864 euro bedraagt. De betaling gebeurt uit eigen gemeentelijke middelen.

Jef Schoofs (Groen!) twijfelde aan het nut van de vernieuwing van de Goordijk. Door een burenconflict is de integrale verharding onmogelijk en wellicht verdwijnt het Tuincentrum er. Hij pleitte voor "trage wegen". Schepen Dielis verdedigde de verharding. Hans Geerts (CD&V) was het met hem eens. Er werd gestemd en alleen Groen! onthield zich.

Nog een lastenboek. Deze keer voor het vernieuwen van de betonvloer in de gemeentelijke werkplaats aan de Industrieweg. Dat gaat 44.866 euro kosten.

Namens CD&V vroeg ik het schepencollege tegen volgende vergadering een globaal overzicht te maken van alle uitgaven die aan het arsenaal gedaan zijn, sinds het door de gemeente gekocht werd. Er worden immers zeer geregeld kosten gemaakt, maar het overzicht is wat zoek van wat er allemaal al betaald is in dit dossier... en wat er nog gaat volgen. De burgemeester ging ook akkoord met mijn voorstel de gemeenteraad een keer rond te leiden in het nieuwe arsenaal. Wat er met de oude melkerij gaat gebeuren, is nog niet beslist.

En nog een lastenboek voor de aankoop van een GPS-systeem voor de aanmaak van plannen. Dit systeem zal gebruikt worden door de technische diensten en AGEM. Kostprijs 29.000 euro.Tenslotte gaat de brandweer weer in de prijzen vallen. De gemeenteraad keurde een lastenboek goed voor de aankoop van een halfzware autopomp. De huidige is ondertussen alweer op leeftijd (26 jaar). De nieuwe wagen gaat 294.000 euro kosten. Hij zal naast de chauffeur nog zes manschappen, een watertank van 3.000 liter en een schuimtank van 300 liter aan boord kunnen nemen. Verder zit hij volgestouwd met allerhande interventiematerieel. Er volgt een Europees verspreide aanbesteding.

Brandweercommandant Jef Van Accom (Leefbaar) zei dat het oude voertuig slechts 15.000 km op de teller heeft, maar de pomp zelf is versleten. Met een revisie van oude brandweerwagens zijn er meestal geen goede ervaringen. Er wordt naar gestreefd de wagens om de 20 jaar te vervangen.

Dan stelde de gemeenteraad (voor 2008 tot 2013) de zogenaamde BOT en VEW goed. Het betreft vergoedingen aan de PIDPA. PIDPA mag aan haar abonnees (wij allemaal) immers een som vragen (via de waterfactuur) om ons vervuild water op te vangen en te transporteren (via de riolen). Ook de mensen die zelf water winnen (via een eigen put of uit regenwater) ontsnappen niet aan deze heffing. Daarna stort PIDPA de heffing door aan de gemeente, die ermee investeert in riolen.

Het systeem van de derde betaler voor BOT en VEW wordt echter afgeschaft. Dat was een boekhoudkundige constructie om BTW te kunnen terugkrijgen. De heffingen bedragen voortaan 85 cent per kubieke meter water (zonder BTW). Water wordt daardoor een beetje meer een duur goed.

Goed om weten: er loopt een openbaar onderzoek over de zonering van de waterzuivering in de toekomst. Vooral mensen die "op de buiten" wonen, gaan best eens informeren op het gemeentehuis.

Het gemeenschapscentrum is nog maar net geopend en daar is de eindafrekening al. Ze bedraagt 3.169.341 euro. Dat is 11% boven de raming. Er zijn wel trekkingsrechten te krijgen. Groen! onthield zich bij de stemming, CD&V was tegen.

In de marge zei Jef Schoofs (Groen!) dat er een gevaarlijk kruispuntje bijgekomen is aan de uitrit van Qworzo en de poort van De Marc/kt. De GAV zal zich hier met het oudercomité van Qworzo over buigen.

Het politiereglement voor Carons Hofke moet veranderd worden. Dat komt door de openstelling van de looppiste. Voortaan is het park toegankelijk tot 22.00u.

Hans Geerts (CD&V) vroeg hoever het staat met de aanpassing van de verlichting van de piste.
Schepen Govers zei dat er al zes verlichtingspalen bijgezet zijn en dat er nog drie volgen. Er komt ook een knop om de apparatuur te bedienen tussen zonsondergang en 22u.
Jef Schoofs (Groen!) kon bekomen dat het verbod op spelen uit het reglement werd gelicht.Het Lokaal Overleg Kinderopvang maakte een beleidsplan voor de periode 2007 - 2010. Daarin worden alle inspanningen en initiatieven voor en van de kinderopvang bekeken op hun sterkte en zwakte en worden er voorstellen gedaan naar het beleid. De doelgroep zijn de ouders en de 1238 kinderen tussen 0 en 12 jaar die in Merksplas wonen. Er wordt in Merksplas al zeer veel voor de kinderen gedaan en de kwaliteit is hoog. Knelpunt is evenwel de opvang van 0 tot 3-jarigen. Er zou ook opvang moeten komen in situaties die een zekere urgentie inhouden.

De wijkpost van de lokale politie zit sinds kort in Merksplas in het gemeentehuis. De gebruikte lokalen worden door de politie van de gemeente gehuurd. Daarom werd er uiteraard een huurovereenkomst opgemaakt. De basishuur bedraagt 750 euro per maand voor de kantoren en 45 euro voor de garages.

Ook in de gemeentelijke administratie rukken de informatica op. Omdat het volume van het beheren van al die systemen steeds meer werk vraagt, neemt de gemeente een deskundige ICT in dienst.Er werd ook een huishoudelijk reglement voorgesteld op de terbeschikkingstelling van provisies aan personeelsleden en de inning van kleine dagontvangsten door personeelsleden. In mensentaal betekent dit dat sommige ambtenaren in dienst van de gemeente met geld moeten omgaan. Dit geld moet hen ter beschikking gesteld worden en zij moeten soms ook kunnen innen. Het gaat over maximaal 200 euro. In een loketkas mag nooit meer dan 1.200 euro liggen.

De IGAO (gasbedeling) houdt een buitengewone algemene vergadering. De gemeenteraad keurde de agenda goed.

Dan volgde de rondvraag.

De burgemeester deelde mee dat de Steenweg op Beerse twee dagen onderbroken zal zijn wegens asfalteringswerken.

Schepen Quirynen vroeg de raadsleden bij te willen springen voor de actie van 11.11.11. Ze maken er dit jaar wel een soep van. Let op de pers en reclame!

Ria Severeyns (CD&V) vroeg of de tarieven van de kermis voor de foorkramers verhoogd zijn. Er moet door de mensen immers méér betaald worden op de kermis. Dat werd door het schepencollege ontkend. Controles konden niet bevestigen wat mensen aan Ria verteld hebben.

Hans Geerts (CD&V) vroeg het bestuur contact te willen met landbouwers of eigenaars, als bij het maaien van de bermen weidepaaltjes vernield worden.

Namens CD&V zei ik dat de klinkers van rotonde Stolwerk er zeer hobbelig bijliggen.Verder vroeg ik een meer duurzame verharding van de berm op het kruispunt van de Steenweg op Hoogstraten met de Veldenbergstraat. Draaiende vrachtwagens maken daar steeds opnieuw diepe putten in de berm.

In de besloten vergadering werd de vertegenwoordiger van de gemeente naar de bijeenkomst van IGAO aangeduid.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.