Gemeenteraadszitting van 16 november 2009  -  19-11-2009


Terwijl maandagavond rond 20.00 uur de duisternis al was neergedaald, viel het licht volop vanuit de ramen van het gemeentehuis naar buiten. Onder de heldere lampjes van de kroonluchters mochten onze gemeenteraadsleden weer aan het werk. Ze hadden een agenda met 23 punten in de openbare zitting af te werken.
Traditioneel werd eerst de voorstemmer uit de bus gehaald, deze keer viel die eer aan Jan Jacobs (Leefbaar) te beurt. Ad Sommen (CD&V) was verontschuldigd.

Na de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad , werd het akkoord over de rekeningen van het OCMW voor de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 gevraagd.De bijdrage van Merksplas in de kosten van de politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas) bedraagt voor 2010 409.989 euro voor de gewone dienst en 31.826 euro voor de buitengewone dienst.


Tafeltennisclub TTKM kreeg een subsidie toegewezen van maximaal 6000 euro. Er moeten immers bij de verhuis van hun oude lokaal (Kapel op de Kolonie) naar het nieuwe sportcomplex ’t Hofeinde nieuwe tafeltennistafels worden aangekocht. De gemeente wil hier dus zijn steentje in bijdragen.

Voor de periode 2010 tot en met 2013 wordt in het kader van het DIFTAR-systeem aan bepaalde groepen die het financieel moeilijker hebben, een toelage toegekend. De personen die hiervan kunnen genieten zullen 20 euro op hun Diftar- saldo gestort krijgen. Voor CD&V verklaarde Werner Van Baekel zich akkoord met deze sociale correctie, maar hij drukte er nog eens duidelijk op dat CD&V- Merksplas tegenstander blijft van het DIFTAR- systeem.Ook de ruilverkaveling passeerde de revue. Er werd een definitieve subsidiëring toegekend aan lot 1 (Steenweg op Hoogstraten-Hoekeinde) voor de werken in het kader van de landschapszorg (218.962 euro in totaal met een bijdrage van Merksplas van 25.938 euro) en aan lot 2bis (Koekhoven) voor de inrichtingswerken (270.158 euro in totaal en een bijdrage van Merksplas ten bedrage van 74.153 euro).De wegen- en rioleringswerken en de aanleg van een 20-tal parkeerplaatsen in de buurt van het voormalig schooltje op de Kolonie werden toegewezen aan de firma Huijbrechts. De totale kosten hiervan komen op 246.462 euro waarvan de gemeente Merksplas 107.260 euro voor zijn rekening zal nemen. Deze werken kaderen in een samenwerkingsovereenkomst die begin dit jaar werd afgesloten tussen de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.


Binnenkort kan de jeugd zich ondergronds gaan uitleven in de kelder van ’t Hofeind. Dat vraagt uiteraard het nodige vocht. Er wordt daarom op zoek gegaan naar een leverancier voor de nodige dranken en materiaal. De lastvoorwaarden, wijze van gunning en raming hiervan werden goedgekeurd. Jef Schoofs (GROEN!) formuleerde de nodige bedenkingen bij dit punt en stemde dan ook tegen.


IVEKA, de distributiebeheerder voor gas, is op zoek naar vers kapitaal om zijn toekomstige financieringsbehoeften te kunnen dekken. Daarom wordt er een kapitaalverhoging doorgevoerd waarop de gemeenten kunnen intekenen. Het schepencollege was echter ondertussen tot het inzicht gekomen dat de intekening te weinig rendement zou opleveren. Punt 13 van de agenda kwam daardoor te vervallen.


Er werd een overeenkomst afgesloten tussen enerzijds de gemeente Merksplas en Aquafin en anderzijds Arcadis Belgium. Deze laatste zal een studie uitvoeren ter voorbereiding van de aanleg van de nieuwe riolering in de Wijntuinstraat.


Het wegdek op het Heiseneinde is niet meer in de beste staat, er zal daarom een nieuwe toplaag worden aangebracht. Voor deze werken werd er een goedkeuring gevraagd van de lastvoorwaarden, de wijze van gunnen en de raming. Hans Geerts (CD&V) stelde voor om meteen ook de noodzakelijke rioleringswerken aan te pakken. Dit bleek niet onmiddellijk mogelijk, hij kreeg echter wel de belofte dat zijn vraag om prioriteit te geven aan deze werken, mee zou genomen worden.


De komende periode is blijkbaar goed gevuld met algemene vergaderingen allerhande. Er werd dan ook een hele resem agenda’s goedgekeurd. Voor de volledigheid hierbij het lijstje : de agenda van de algemene vergadering van IOK (Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen), IOK Afvalbeheer, de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen GOL, CVBA Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Provincie Antwerpen; de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA (Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse) en CIPAL (Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg).


Toen waren ze bij de rondvraag aanbeland.Hans Geerts (CD&V) kwam terug op een artikel dat was verschenen in de pers over het subsidiedossier inzake de Kolonie. Hierin werd er gemeld dat er helemaal geen subsidiedossier was ingediend door het gemeentebestuur. De burgemeester kon enkel maar bevestigen dat dit klopte. Ze hadden in het verleden immers een “andere piste” bewandeld in hun poging om aan de nodige subsidies te geraken. Ondertussen is er deze week wel een afspraak op het kabinet van minister Bourgeois om het dossier te bespreken.


Vervolgens formuleerde Jef Schoofs (GROEN!) de nodige bezwaren tegen het dumpen van bagger uit het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in een kleiput op de Meyerbos door de NV Scheepvaart. In verschillende bodemstalen werd immers vervuiling met cadmium en zink vastgesteld. Toch zou dit volgens een studie besteld door de NV Scheepvaart zelf, geen gevaren opleveren voor vervuiling van het grondwater. Jef Schoofs plaatste hier echter grote vraagtekens bij.
Hiermee werd het openbare gedeelte afgerond en mocht het aanwezige publiek beschikken.

In de besloten zitting werden de vertegenwoordigers van de gemeente op de vergaderingen van de intercommunales aangeduid en werd het ontslag van een brandweerman aanvaard. (verslag JG en HG)http://users.nucleus.be/adri/index.php?topicid=7&id=29
© 2002 Ad Sommen